Home

18 februari  Johannes de Doper en Christus

Christus is uw 'Dag'
Johannes was een zeer voortreffelijk iemand. Als hem gevraagd wordt: "Zijt gij de Christus?" zegt hij: "Neen". "Zijt gij Elia?" dan antwoordt hij: "Neen". "Zijt gij de profeet?" dan is het: "Neen". "Wat doopt gij dan?" "Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegdraagt. Deze is het van wie ik zei: Achter mij komt een man die is geboren vóór mij, want Hij was eerder dan ik." "Achter mij komt Hij", want Hij is geboren na mij; Hij is vóór mij want Hij heeft voorrang boven mij; "Hij was eerder dan ik", want "in het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God". "Ook ik", zegt hij nog, "kende hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom kwam ik met water dopen. Verder getuigde Johannes: "Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten". Nu moet u toch even opletten. Wanneer heeft Johannes Christus leren kennen? Hij werd immers gezonden om te dopen met water. Men heeft zich afgevraagd waarom? "Opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden"; met andere woorden: opdat aan Israël zelf, aan het volk van Israël, Christus geopenbaard zou worden, is Johannes komen dopen met water. Johannes heeft de opdracht gekregen om te dopen, om in de doop met het water van boetvaardigheid de weg te bereiden voor de Heer, terwijl de Heer zelf er nog niet was. Eenmaal echter dat de Heer bekend was, werd het overbodig Hem een weg te bereiden omdat Hij van zichzelf de weg heeft gemaakt voor hen die Hem erkenden. Daarom heeft het dopen van Johannes niet lang geduurd. Hoe heeft de Heer zich dan geopenbaard? Als de Nederige in die mate dat Johannes een doopsel werd toevertrouwd waarmee de Heer zelf gedoopt zou worden. Was het dan voor de Heer nodig om gedoopt te worden? Ik van mijn kant antwoord dadelijk met de wedervraag: Was het nodig dat de Heer geboren werd? Was het nodig dat de Heer gekruisigd werd? Was het nodig dat de Heer stierf? Was het nodig dat de Heer begraven werd? Eenmaal aangenomen dat Hij voor ons zo grote vernederingen heeft aanvaard, waarom zou Hij dan het doopsel niet hebben aanvaard? Welk voordeel was er aan verbonden dat Hij het doopsel van zijn dienaar ontving? De bedoeling was, dat gij het niet beneden u zoudt achten, het doopsel van de Heer te ontvangen.