Home

17 juli  Heer, Heer, doe open
Er is gezegd, en naar waarheid is er gezegd: "Klopt en u zal worden opengedaan"; maar alleen als het de tijd is van de barmhartigheid, niet als het de tijd is van het oordeel. Want die tijden kunnen niet verward worden, omdat de kerk haar Heer zingt van barmhartigheid en oordeel. Het is de tijd van de barmhartigheid: doe boete. Zult gij die doen in de tijd van het oordeel? Dan zult gij behoren tot die maagden, voor wie de deur is gesloten. "Heer, heer, doe open!" Hebben zij dan geen berouw getoond, omdat zij geen olie bij zich hadden? Wat heeft haar nu dat late berouw gebaat, omdat de ware Wijsheid om haar spotte? Dus "de deur werd gesloten". Wat betekent dan wat tot haar werd gezegd? "Ik ken u niet." Kende Hij haar niet, die alles kent? Wat betekent dan: "Ik ken u niet"? Ik wijs u af, ik verwerp u? De vijf wijze maagden kwamen en traden binnen. Hoevelen onder u zijn er niet, die de Naam van Christus dragen? Mogen er onder u vijf wijzen zijn. Het uur toch zal komen en wanneer het zal komen, weten wij niet. Midden in de nacht zal het komen, waakt daarom. Zo eindigt het evangelie: "Weest dus waakzaam, want gij kent noch dag noch uur". Hoe zullen wij waken, wanneer wij slapen? Waak met uw hart, waak met uw geloof, waak met uw hoop, waak met uw liefde, waak met uw werken: ook wanneer gij met uw lichaam slaapt, zal de tijd komen om op te staan. Wanneer gij zijt opgestaan, maak dan uw lampen klaar. Dan moeten zij niet uitgaan, dan moeten zij met de geheimvolle olie van een goed geweten worden aangewakkerd, dan moet gij de geestelijke omhelzing van de Bruidegom verdienen dan moge Hij u in zijn huis binnen leiden, waar gij nooit zult slapen, waar uw lamp nooit kan uitgaan. Nu echter matten wij ons nog af en flakkeren onze lampen in de winden en beproevingen van deze wereld: maar laten wij onze vlam krachtig branden, zodat de wind van de beproeving het vuur eerder aanwakkert dan uitdooft.