Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

in memoriam Gerard (Rutger) Kurvers OSA

 

Gerard (Rutger) Curvers 1922-2018  (foto: Hans Nohlmanns)Gerard Kurvers had al een opleiding tot machinebankwerker achter de rug toen hij op latere leeftijd toetrad tot de Orde der Augustijnen. In 1956, het jaar van zijn priesterwijding, vertrok hij naar Cochambamba in Bolivia waar hij de oprichter werd van het Istituto Tecnológico, een ambachtsschool. Na 20 jaar in Bolivia gewerkt te hebben, hij was ereburger van Cochabamba geworden, keerde hij terug naar Nederland waar hij nog vele jaren als pastoor werkzaam was in Spijkernisse en later in Den Haag. Om gezondheidsredenen werd hij conventslid van het klooster in Eindhoven. Hij is op 2 oktober 2018 overleden, 96 jaar oud.

De eucharistie wordt gehouden op zaterdag 6 oktober 14.000 in de Kapel van het Glorieuxpark, Geldropseweg 171, 5613 LN Eindhoven. U kunt afscheid nemen van hem vanaf 13.30 uur. Aansluitend aan de viering wordt zijn lichaam te ruste gelegd op het Kloosterkerkhof Mariënhage, Augustijnendreef 15, Eindhoven.
De Kapel in het Glorieuxpark is bereikbaar met openbaar vervoer: vanaf het station buslijn 24 of 320, halte St. Josephburch.

Augustijns Forum nr 3  (sept.)

 

Augustijns Forum nr 3  (sept.)

Johannes boog zich aan tafel dicht naar de Heer toe. 
Hij dronk uit het hart van de Heer wat hij ons te drinken zou geven. 
Als u de woorden van Johannes wilt begrijpen, 
moet u uw hart vullen waar Johannes het heeft gevuld, bij de bron. 

Vul uw hart tot de hoogte waar u toe in staat bent.
Misschien denkt u nu dat ik dichter bij u sta dan God. 
Maar dat is echt niet waar. God is u veel meer nabij. 
Mij ziet u alleen met uw ogen, maar God zetelt in uw bewustzijn.
Op mij richt u uw oren, maar uw hart richt u op God, en zo kunt u allebei verzadigen.
      Augustinus, Verhandeling 1,7 in: Geef mij te drinken

inhoudsopgave zie publicaties > Augustijns Forum  
afb.: Een peinzende Augustinus op de laatgotische kansel van de Stephansdom in Wenen. 

 

Een middeleeuwse muur van 600 jaar ! 

De middeleeuwse muur blijft zichtbaar als dit pand tot hotel en congrescentrum is verbouwd DomusDELA aan de Kanaalstraat: het voormalige schoolgebouw wordt hotel en congrescentrum 
De middeleeuwse kerkmuur die uit het zicht verdween bij de uitbreiding van de school in 1916, is weer te zien. De DELA, die de panden aan de Kanaalstraat en de Dommel tot hotel en congrescentrum verbouwt, past het ontwerp aan, zodat de oude muur en daarmee de geschiedenis van Eindhoven in het zicht blijft.

Een gravure ui 1738 met de ruïne van de middeleeuwse kerk van Mariënhage  Foto uit 1916 bij de start van de uitbreiding van het Gymnasium Augustinianum aan de Kanaalstraat. De middeleeuwse kerkmuur wordt opgenomen in het gebouw.
 
De kanunniken bouwden in 1420 aan de zuidkant van hun klooster een grote kerk. In 1581 tijdens het beleg van Eindhoven, worden het klooster en de kerk grotendeels verwoest. De oostvleugel aan de kant van de Dommel werd in 1628 herbouwd (kijk maar naar de muurankers), de kerk niet. De muur die resteerde werd eeuwen later opgenomen in de 'sigarenkist' bij de uitbreiding van het gymnasium Augustinianum. Deze muur dateert uit dezelfde periode als de middeleeuwse muur met de gotische glas-in-loodramen in de binnentuin van het kloostercomplex. 

28 augustus Augustinusfeest

uit de preek van provinciaal Pierre Stikkelbroeck:

 

Provinciaal Pierre Stikkelbroeck tijdens zijn homilie op 28 augustus 2018We zijn hier samengekomen om de dies natalis –de echte geboortedag – ter herdenken van Augustinus, de vormgever van de spiritualiteit die ons leven richting geeft. Paus Franciscus grondvest het Godgewijde leven op drie pijlers: gebed, armoede en geduld. Ik zie er gelijkenis in en nuances met wat ik leer bij Augustinus.
'Volhardt trouw in het gebed op vastgestelde tijden' zo begint het tweede hoofdstuk van de Regel. Dit klinkt misschien als een dorre dagorde maar we lezen elders ook:  'Het verlangen bidt altijd ook al zwijgt de tong' of 'Op bepaalde tijden smeken we tot God met woorden om onszelf aan te wakkeren te groeien in dat verlangen.'
Wanneer de paus spreekt over armoede en het accent legt op de individuele onthechting 'want we weten allemaal dat de duivel binnenkomst langs de portemonee.' Armoede definiëren als gemis is, denk ik, geen augustijnse visie op de deugd. Voor Augustinus is armoede voor alles gemeenschappelijk bezit.
Als derde pijler is er het geduld. Wanneer Jezus na het Laatste Avondmaal naar de Olijfhof gaat, 'gaat hij het geduld binnen'. Gehoorzaam aan de Vader. Zonder geduld kan het Godgewijde leven niet standhouden. Geduldig zijn is niet afwachten maar de last op de schouders nemen, het leed van de wereld dragen, lijden verduren. In die zin wordt geduld gehoorzaamheid aan je eerste roeping, aan de Heer die roept. Als je dat geduld verliest ben je ontrouw aan je roeping. De paus spreekt in straffe bewoordingen over de moedeloosheid die dat veroorzaakt: 'Deze 'ars bene moriendi' is geestelijke euthanasie van een Godgewijd hart dat er niet meer aan toekomt de Heer te volgen.' Augustinus wil met ons meeleven. Ik laat het woord aan Augustinus: 'Zie hoe weldadig het is om als broeders in eenheid samen te leven.' Deze woorden hebben kloosters voortgebracht. Het was een kreet van God van de Heilige Geest, een profetische kreet die weerklank vond in de hele wereld. De eerste christenen kwam uit het Jodendom en zij waren de eersten om in eenheid samen te wonen. 'Zij waren één van ziel en één van hart op weg naar God.'
Laat ik eindigen met een citaat van de paus: Ik wens u vruchtbaarheid. Men weet nooit langs welke wegen de vruchtbaarheid gaat. Als u bidt, als u arm bent, als u geduldig bent: wees dan zeker dat u vruchtbaar zult zijn. Dat wens ik het religieuze leven: vruchtbaarheid.'

 

Kom luisteren naar een concert van gedeelten
uit het middeleeuwse Augustinusofficie 
 

Aanstaande zondag 26 augustus zingen twee koren in de Sint Catharinakerk in Utrecht gedeelten uit de eerste vespers en de metten van het Augustinusofficie vanwege de sterfdag (kerkelijke feestdag) van Sint Augustinus. De bezoekers ontvangen een boekje met de Latijnse tekst en Nederlandse vertaling.
     Een bijzonder concert dus op zondag 26 augustus a.s. tussen 16.00 - 17.00 uur in de kathedrale Sint-Catharinakerk, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht. Aan het concert wordt meegewerkt door de Utrechtse Vrouwen Schola onder leiding van Arnoud Heerings en door de Vrouwenschola van de Utrechtse Josephkerk onder leiding van Marietrees Broeren. Martijn Schrama o.s.a. geeft een toelichting op de geschiedenis van dit Augustinusofficie.
     De teksten en de gregoriaanse melodieën worden toegeschreven aan Rupert van Deutz (1075-1129) die voor zijn vertrek naar de Abdij van Deutz leefde als monnik in de Luikse benedictijnenabdij Sint-Laurentius. In de gregoriaanse melodieën herkent men de invloed van de Luikse school. De Latijnse teksten van het officie zijn gebaseerd op Augustinus' Belijdenissen.
  

 

Brieven van de generaal Alejandro Moral Antón o.s.a.
website http://isa.augustinians.net/en/news/the-order/265-messagio-del-priore-generale-agli-agustiniani-giovani-message-from-the-prior-general-to-young-augustinians-mensaje-del-prior-general-a-los-agustinos-jovenesWereldjongerendag en
Augustinian Youth Encounter 

Panama januari 2019 


Met de Augustinian Youth Encounter en de World Youth Day in het vooruitzicht, beide in Panama in januari 2019, schreef de prior generaal Alejandro Moral Antón twee brieven, aan de jongeren en aan de jonge augustijnen waarin hij hun aanspoort zich in te zetten voor een nieuwe wereld. 

pdf van de brief aan de jongeren 
pdf van de brief aan de jonge augustijnen 
brieven te vinden op http://isa.augustinians.net > news 

 

Belofte van verbondenheid Caspar Becx in de kapel van de Curia OSA Rome ten overstaan van vicaris generaal Joseph FarrellFraterniteit: nieuwe belofte van verbondenheid 


Tijdens een retraite en studiereis van de fraterniteit, februari 2018, heeft Caspar Becx voor het eerst zijn belofte van verbondenheid uitgesproken ten overstaan van vicaris-generaal Joseph Farrell in de kapel van de Curia OSA in Rome. De belofte geldt voor een periode van vijf jaar. De fraterniteit bestaat uit zes leden en wordt begeleid door Martijn Schrama. De retraite werd verzorgd door Wim Sleddens. Zie Fraterniteit.

 

  

Sleuteloverdracht Mariënhage 21 december 2017De sleuteloverdracht van Mariënhage
21 december 2017

 
Het is allemaal begonnen in 2008 maar pas negen jaar later op 21 december 2017 konden de handtekeningen worden gezet en vond de sleuteloverdracht plaats. Er is heel wat water door de Dommel gevloeid voordat een voor alle betrokken partijen bevredigend resultaat op tafel lag. Vele partijen en commissies zaten aan tafel: de Augustijnen en het Generalaat OSA, het Bisdom Den Bosch, de Gemeente Eindhoven, de Provincie Noord-Brabant, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de DELA. 
 Voortbouwend op het verleden – waarin de Augustijnen een centrale plaats innamen – geloven de DELA en de Gemeente Eindhoven dat ook na de verbouwing deze plek een ontmoetingsplaats zal worden waar mensen verdriet en vreugde met elkaar kunnen delen; er zal gerouwd maar ook gefeest worden. 
Foto v.l.n.r.: provinciaal Pierre Stikkelbroeck, prior Louis Mulder en Edzo Doeve, voorzitter bestuur DELA.

  

Wat is eerlijkheid - honesty? Het resultaat staat op een posterNieuwsbrief van Ton Tromp, 
Nieuwe website voor SAS-Papua 

 

Eind december 2017 schreef Ton Tromp voor alle fans en donateurs zijn nieuwsbrief over wel en wee in de Villanovascholen in Manokwari. Er wordt volop gebouwd, kinderen die liever blijven, moeten misschien toch naar huis en een jonge lerares gaat trouwen.
Verder lezen op de pagina Nieuwsbrieven uit Papoea-Barat.

 

 

Wat Paulus bezielde. Een staalkaart van zijn brieven. Joop Smit


Wat Paulus bezielde, een staalkaart van zijn brieven 

 

Exegeet Joop Smit belicht in zijn nieuwe boek de figuur van de apostel Paulus. Hij neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis in de brieven van Paulus. Gaandeweg gaat Paulus' persoonlijkheid steeds meer boeien. Trouw aan zijn volk, de Joden, en ook trouw aan de andere volken, die hij op zijn reizen ontmoette, heeft hij er alles aan gedaan om deze twee groepen met elkaar te verbinden in Christus. Met meer vijanden dan vrienden was en is hij een omstreden figuur. 
Lees verder bij Wat Paulus bezielde 

 

top