Gemeenschappen

Nederland

Gemeenschap vormt het sleutelwoord van augustijnse spiritualiteit. Augustijnse gemeenschappen zijn er in soorten en maten. Conventen waar broeders of zusters samen wonen in Nederland, Bolivia en Papua vormen samen de Nederlandse Provincie van de Orde van Sint Augustinus (OSA). Daarbinnen vormen Bolivia en Papua aparte vicariaten. Daarnaast zijn er augustijnse lekengemeenschappen die nauw met de Nederlandse Provincie verbonden zijn. Samen vormen zij de veelkleurige basis van augustijns leven.

Woontoren aan het Gagelboschplein Eindhoven

Eindhoven
Convent Augustijnen
H. Hart van Jezus
Gagelboschplein 5
5654 KN Eindhoven
    provincialaat@augustijnen.nl
    tel. 040 - 243 16 46
(Provincialaat zie ook contact

Sinds april 2017 wonen de Augustijnen in Eindhoven in verschillende appartementen in de woontoren aan het Gagelboschplein. Op de eerste etage bevinden zich de gemeenschappelijke ruimtes zoals de kapel, de refter en vergaderruimte. Hier is ook het provincialaat gevestigd. Tot 2017 woonden de augustijnen van dit convent in klooster Mariënhage. De Nederlandse Augustijnen ook actief in Boliva en Papoea Barat.


De Augustinus langs de Oudegracht in UtrechtUtrecht
Convent St. Augustinus
Convent O.L. Vrouw van Goede Raad (regionaal convent)
Jacobskerkhof 2
3511 BL Utrecht

De augustijnen wonen en werken sinds 1636 in Utrecht. Toen werd de Sint Augustinusstatie opgericht. In de loop der jaren is op verschillende plaatsen in de stad gekerkt. Sinds 1840 staat de Sint Augustinuskerk aan de Oude Gracht 69 en is er een convent waar de augustijnen wonen. Tot 2009 was deze kerk hun eigendom en was een augustijn de pastoor van de parochie. Vandaag zijn de kerk en parochie opgenomen in de Sint Martinusparochie die de hele stad beslaat.
     Sinds 1985 wonen de Augustijnen aan het Jacobskerkhof. Dit pand dient tevens als regionaal convent. Voordien bevond de pastorie met convent zich achter de kerk aan de Rozenstraat. Het huidige convent wordt gedeeld met een aantal zusters Augustinessen van Sint Monica. In huis vinden verschillende activiteiten plaats die te maken hebben met de parochie en met Casella. Medebroeders verrichten pastoraat in de Sint Martinusparochie en zijn actief op het gebied van de wetenschap en vorming. 

 


Het voormalige klooster Gods Werkhof in WerkhovenMonialen Augustinessen
Contactadres: 
Provincialaat Orde der Augustijnen
Monialen Augustinessen
Gagelboschplein 5
5654 KN Eindhoven
tel. 040-2431646
KvK: 74847112
De Monialen Augustinessen behoren tot de Tweede Orde van Sint Augustinus. De Nederlandse communiteit werd in 1946 gesticht en verhuisde in 1960 naar het voor hen ontworpen klooster, Priorij Gods Werkhof in Werkhoven. Voor de Monialen staat het contemplatieve kloosterleven centraal, maar de priorij werd ook een ontmoetingsplaats voor nieuwe, oecumenische vormen van kerk-zijn. Hieruit is de Werkhofgemeenschap ontstaan. De Augustinessen woonden tot 1996 in de priorij, daarna van 1996 - 2015 in huize Beukenstein in Driebergen, vanaf 2015 op verschillende adressen. 

Fraterniteit Augustinus
Verbonden aan het convent in Utrecht.  
Zie fraterniteit Augustinus

 De Familia Augustiniana NederlandVereniging Familia Augustiniana Nederland (FAN) 
Secretariaat: mevr. Marga Bakker
    http://www.familiaaugustiniana.nl/ 
  

Zelfstandige congregaties


Er zijn in Nederland twee zelfstandige augustijnse congregaties actief,namelijk de Augustinessen van Heemstede en de Zusters van Sint Monica. Zij maken geen deel uit van de Nederlandse Provincie van de OSA, maar onderhouden wel contacten met de Nederlandse Augustijnen.

Het klooster van de Zusters Augustinessen (van de Waterstraat) UtrechtZusters Augustinessen van Sint-Monica
Waterstraat 2
3511 BW Utrecht
      tel. 030 - 2332541
       www.zustersaugustinessen.nl

In 1934 werd de congregatie Zusters Augustinessen van Sint Monica opgericht. Initiatiefnemers waren pater Sebastiaan van Nuenen OSA, pastoor van de Augustinusparochie in wijk C in Utrecht  en Cor van Reijsen, later zuster Augustina van Reijsen. 
      De Augustinessen van Sint Monica zijn een zelfstandige congregatie die startten in wijk C met 'Hulp in de Huishouding' en de zusters zetten zich ook in voor dakloze vrouwen en jonge meisjes in nood. In 1939 werd het opvanghuis 'Meisjesstad' geopend, hoek Waterstraat Oude Gracht. Meisjesstad werd al snel een begrip in Utrecht. In 1946 ontstond een tweede kloostergemeenschap in Hilversum, de Stad Gods; de zusters in de Stad Gods richtten zich voornamelijk op gezinszorg en de moeders. In 2014 werd de Stad Gods gesloten. 

In Hilversum werd in 2001 klooster Casella gebouwd, een nieuwe woonvorm voor
religieuzen en leken, 'meelevers' genoemd. Casella richt zich vooral op jongeren voor wie ontmoetingen, bezinningsdagen of inspiratieweekenden worden georganiseerd. In 2023 verhuist Casella weer terug naar Utrecht. Een terugblik wordt verteld door een van de Zusters Augustinessen van Sint Monica op YouTube
      Voor hun tijdschrift Stad Gods zie boeken 

Mariënheuvel Heemstede

Zusters Augustinessen van Heemstede
Zorgcentrum Agnes Egmond 
t.a.v. administrator dhr C. van Dam
Rooseveltstraat 1 
1931 VN Egmond aan Zee 
     bestuur@augustinessenheemstede.nl 

De 'Augustinessen van Heemstede' is een bisschoppelijke congregatie. Zij behoren niet tot de OSA, maar volgen wel de Regel van Augustinus. In 1988 vierden zij hun eeuwfeest. In 2020 is een adminstrator aangesteld, dhr. C. van Dam. 
De activiteiten van de Nederlandse zusters waren gericht op het verlenen van medische zorg, in Nederland en in Indonesië. In 1992 kon het vuur worden doorgegeven aan de door hen opgerichte jongere congregatie van Indonesische zusters: de 'Kongregasi Suster St. Augustinus van Ketapang' op West-Kalimantan (Borneo). 

 

 

top