Op verhaal komen met Augustinus

Op verhaal komen is even uitrusten van de dagelijkse beslomeringen en tot jezelf komen. In de Utrechtse Augustinuskerk wordt er regelmatig een lezing gehouden, omlijst met muziek, om weer op verhaal te komen.
 

Martijn Schrama geeft in de Salvatorparochie in Utrecht jaarlijks een serie lezingen over Augustinus en zijn visie op de kerk. Over Augustinus' visie bestaan nogal wat misverstanden. In plaats van een strenge kerkvader was hij veeleer een milde herder. Martijn Schrama, OSA, presenteert in zijn lezingen een Augustinus die bij velen onbekend is. 
Voor data en informatie zie De Kathedraal Utrecht/ op verhaal komen 
Voor preken van Martijn Schrama zie De Kathedraal Utrecht/preken M.S. 

   

In deze serie zijn vier delen verschenen.

Bestellen: maak € 12,50 (inclusief verzendkosten) over op:
rekeningnummer 136740
t.n.v. Salvatorparochie Utrecht
o.v.v. (gewenste titel van het boek) door M. Schrama:

    Gelovig in de tijd / Martijn Schrama

Gelovig in de tijd

Utrecht, Salvatorparochie, 2012. ISBN:978-94-6206-444-7
Op verhaal komen met Augustinus, nr 4

 Lijden en verrijzenis / lezingen door Martijn Schrama OSA (kaft)  

Lijden en verrijzenis / Martijn Schrama OSA. 
Utrecht, Salvatorparochie, 2012. ISBN:978-94-6206-444-7
Op verhaal komen met Augustinus, nr 3

Dit boekje bevat twee lezingen van pater dr Martijn Schrama:
Lijden hoort bij het mensenleven en Vertrouwen, Leven in Gods handDe Noord-Afrikaanse bisschop Augustinus besprak rond 400 in een brief de wijze waarop Jezus' lijden de liturgie in de kerk werd gevierd. Ook gaf hij enige theologische achtergronden bij de vieringen.

In de eerste lezing bespreekt Martijn Schrama het lijden dat mensen ondergaan en het kruis dat ieder mens te dragen heeft. In Jezus Christus vormen lijden en dood echter een onlosmakelijke eenheid met de verrijzenis.  De christelijke geloofsbelijdenis benadrukt de concreetheid van Jezus' lijden, dood en begrafenis. Maar zij spreekt eveneens over verrezen uit de doden. In de tweede lezing is er aandacht voor wat dit verrezen betekent en de woorden op de derde dag. En wat wil de uitdrukking  opgestegen ten hemel zeggen? Wordt het leven van Jezus Christus voorgoed opgeborgen in de hemel? Integendeel, zijn verrezen leven zet zich op aarde voort, op aarde en in de hemel.   

Voldragen moederschap: Maria en de kerkvaders (kaft)

 

eerder verschenen:

Voldragen moederschap, Maria en de kerkvaders / Martijn Schrama OSA. -
Utrecht: Salvatorparochie, 2012. - 47 p. ISBN: 978-94-6176-990-9
Op verhaal komen met Augustinus, nr 2

Twee lezingen gehouden in de Sint Augustinuskerk te Utrecht in 2011 
Maria, de God barende  en  Maria en de kerk volgens Augustinus.  
Met als bijlage preek 72A, 7-8 van Augustinus 

 

 Hoe een kerkvader zijn kerk ziet / M. Schrama OSA (kaft)  

Hoe een kerkvader zijn kerk ziet / Martijn Schrama OSA 
Op verhaal komen met Augustinus, nr 1

Er bestaan over kerkzijn nogal wat misverstanden die voor de kerk schadelijk zijn gebleken. Soms werden ze gevoed door schrijnende situaties binnen de Kerk zelf. Zo hebben eeuwen gekrakeel tussen catholica en reformatie over kwesties van dogmatiek een akelige serie misverstanden in het leven geroepen inzake de visie van Augustinus(354-430). Die polemiek is nu verstomd. Aan beide kanten van de de christelijke confessie is al geruime tijd belangstelling groeiende voor Augustinus’ spiritualiteit. Hij blijkt niet zo’n strenge kerkvader te zijn als werd beweerd, eerder een milde en zorgzame herder. Bisschop was hij voor zijn volk, christen was het met zijn volk.  

Tijdens drie lezingen in de Utrechtse Sint Augustinuskerk liet dr. Martijn Schrama, augustijn en theoloog, een Augustinus zien die bij velen onbekend is. Hij nam Augustinus' kerkvisie als thema. Drie aspecten van het kerkzijn kwamen daarbij ter sprake: 1. het uitnodigend karakter van de Kerk; 2. dat ze ondanks haar gebrokenheid toch heel blijft; 3. hoe zij een lichaam is waarin heling plaats vindt.

Bestellen orgelmuziek 
  orgelmuziek Paul van der Woude zie http://members.ziggo.nl/patwoude/augustinus.htm 


Inlichtingen  
  Pastoraal Centrum Salvatorparochie
  Rozenstraat 1
  3511 BV Utrecht
  tel. 030 - 231 85 45
  email:  info@salvatorparochie.nl