Home

18 maart  Geloofsbelijdenis
Hippo, één of twee weken vóór Pasen

Wie gij ook zijt, gij, die liever wilt roemen op macht dan op nederigheid, wees getroost en juich van vreugde, want Hij, die onder Pontius Pilatus is gekruisigd en begraven, "is de derde dag verrezen uit de doden". Misschien twijfelt gij ook in dit geval nog, misschien voelt gij u nog onzeker. Als men u zegt: geloof dat Hij is geboren, geloof dat Hij heeft geleden, dat Hij is gekruisigd, dat Hij is gestorven en begraven, dan hebt gij dat, als gold het een mens, gemakkelijk geloofd; maar nu er wordt gezegd: "de derde dag is Hij verrezen uit de doden", mens, twijfelt gij nu? Om nu uit de vele bewijzen er maar één aan te halen: let er op dat Hij God is, denk er aan dat Hij de Almachtige is en twijfel daarom niet. Indien Hij u, toen gij er niet waart, uit het niet heeft kunnen scheppen, waarom heeft Hij dan niet zijn eigen mensheid, die Hij reeds had geschapen, uit de doden kunnen opwekken? Gelooft dus: waar het over het geloof gaat, moet men geen lange redeneringen houden. Alleen dit geloof is het, dat de christenen onderscheidt en scheidt van alle mensen. Want dat Christus is gestorven en begraven, dat geloven de heidenen nu ook, en de Joden hebben het toen gezien; dat Hij echter de derde dag is verrezen uit de doden, dat neemt heiden noch Jood voor waar aan. De opstanding van de doden maakt dus het onderscheid uit tussen het leven van ons geloof en van de ongelovigen, die als doden zijn te beschouwen. Daarom zei ook de apostel Paulus toen hij aan Timoteüs schreef: "Houd Jezus Christus in gedachten die uit de dood is opgestaan". Laten wij dus geloven, en laten wij hopen dat zich in ons zal voltrekken wat zich in Christus, naar wij geloven, heeft voltrokken. Want het is God die belooft, en Hij bedriegt niet. Na de verrijzenis uit de doden "is Christus opgestegen naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Vader". Misschien gelooft gij dit nog niet. Luister dan naar de apostel: "Hij die is neergedaald is Dezelfde die ook is opgestegen hoog boven alle hemelen, om het heelal te vervullen". Pas op, dat gij niet de wraak ervaart van Hem van wie gij niet wilt geloven dat Hij verrezen is. Want "wie niet gelooft, is al veroordeeld". Hij toch, die nu als onze pleitbezorger zit aan de rechterhand van de Vader, zal vandaar komen "om levenden en doden te oordelen". Laten wij daarom geloven, opdat wij, "of wij leven of sterven, de Heer toebehoren".