Home

21 juli  Eucharistie
Pasen of Pinksteren 405-411

Waarom komt Christus in de gedaante van brood? Laat ik hier niets op eigen gezag vermelden, maar luisteren wij ook nu naar de apostel, die, als hij over dit Sacrament spreekt, het volgende zegt: "Omdat het brood één is, vormen wij allen te zamen één lichaam". Begrijpt dit goed en verheugt u; welk een eenheid, welk een waarheid, welk een godsvrucht, welk een liefde! "Eén brood": wie is dat éne brood? "Allen te zamen zijn wij één lichaam". Bedenkt, dat brood niet wordt gemaakt van één graankorrel, maar van vele. Toen gij geëxorciseerd werd, zijt gij als het ware tot meel gemalen. Toen gij gedoopt werd, is het meel met water besprenkeld. Toen gij het vuur van de heilige Geest ontvingt, zijt gij als het ware gebakken. Weest dus wat gij ziet en ontvangt wat gij zijt. Dat heeft de apostel van het brood gezegd. Wat wij nu moeten denken van de beker, is duidelijk genoeg, ook al is het niet uitdrukkelijk gezegd. Zoals namelijk veel graankorrels met water worden besprenkeld en tot één massa worden, - het is alsof er zo iets plaats vindt als de heilige Schrift van de gelovigen verhaalt: "de menigte was één van ziel en één van hart in God", - opdat de zichtbare gedaante van het brood ontstaat zo gaat het ook met de wijn. Bedenkt hoe wijn ontstaat. Véél druiven vormen één tros, maar het sap van de druiven vermengt zich tot één massa. Zo heeft Christus de Heer een beeld van ons gegeven; Hij heeft gewild, dat wij nauw met Hem verbonden zouden zijn; het is op zijn tafel dat Hij het geheim van onze vrede en van onze eenheid een bijzondere wijding heeft gegeven. Hij, die het geheim van de eenheid ontvangt, maar de band van de vrede verbreekt, die ontvangt dit geheim niet tot zijn voordeel, maar als een getuigenis tot zijn nadeel.