ANBI

ANBI

Gegevens van de Orde der Augustijnen en Monialen Augustinessen Nederlandse Provincie

Gegevens Monialen AugustinessenNaam:
 Monialen Augustinessen 
RSIN/Fiscaal nummer:  824118832
Kamer van Koophandel (KvK)nr: 74847112
Website: www.augustijnen.nl
E-mail: provincialaat@augustijnen.nl
Telefoon: 040-2431646
Postadres: Gagelboschplein 5
Postcode: 5654 KN
Plaats: Eindhoven

Het religieus instituut Monialen Augustinessen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke religieuze instituten en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op het religieus instituut Monialen Augustinessen.

 

Samenstelling Bestuur 
Het religieus instituut is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Deze rechtspersonen worden geregeerd door hun eigen statuut en zij hebben de vrijheid te voorzien in hun eigen inrichting. Voor het religieus instituut gelden daartoe de eigen constituties en het vermogensrechtelijk reglement.

Het bestuur van het religieus instituut Monialen Augustinessen bestaat uit twee bestuursleden. De Prior Generaal van de Orde der Augustijnen in Rome heeft een Nederlandse Vicarius benoemd om in zijn naam het religieus instituut te leiden.

 

Doelstelling / visie 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft een religieus instituut als een georganiseerde gemeenschap waarin de leden volgens het eigen recht publieke geloften voor het leven afleggen of tijdelijke geloften, die echter na het verstrijken van de tijd hernieuwd moeten worden, en waarin zij een broederlijk leven in gemeenschap leiden

De levensvorm van religieuzen wordt in het Wetboek van Canoniek Recht omschreven als “Het leven gewijd door de professie van de evangelische raden is een duurzame levensvorm waarin gelovigen, Christus van meer nabij volgend, onder de stuwing van de Heilige Geest zich geheel en al toewijden aan God, de meest beminde, om, op een nieuwe en bijzondere titel geheel gegeven aan diens eer, de opbouw van de Kerk en het heil van de wereld, tot de volmaaktheid in de liefde te komen in dienst van het Rijk Gods en, gemaakt tot een lichtend teken in de Kerk, de hemelse heerlijkheid aan te kondigen. Deze levensvorm in instituten van gewijd leven door de bevoegde overheid van de Kerk canoniek opgericht, nemen vrijwillig op zich de christengelovigen die door geloften of andere gewijde bindingen volgens de eigen wetten van de instituten zich verbinden tot de evangelische raden van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid, en die door de liefde waartoe deze leiden, op een bijzondere wijze verbonden zijn met de Kerk en haar mysterie”.

Het religieus instituut Monialen Augustinessen heeft als doel:
Het voorzien in de huisvesting en het levensonderhoud van de twee zusters.

 

Beleidsplan
De belangrijkste taken dat volgens het beleid, dat door de Monialen Augustinessen wordt gevolgd, zijn:
-          Het voorzien in het levensonderhoud van de twee zusters
-          Financiële ondersteuning aan charitatieve instellingen

 

Beloningsbeleid 
De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie géén beloning.

 

Verslag Activiteiten 
Binnen het religieus instituut vinden een aantal activiteiten plaats, zoals het samen bidden, de persoonlijke meditatie, de biddende aanwezigheid in onze wereld en financiële ondersteuning als er een aangepast beroep op haar wordt gedaan.  


Voorgenomen bestedingen 
De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom jaarrekening inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

 

Baten en Lasten Monialen Augustinessen
 
 
 


Jaarrekening 
2020

Jaarrekening
2019
 Baten €  € 
 Inkomsten leden religieus instituut 21.355 20.520
 Overige bijdragen 2.514 2.078
 Incidentele baten 9 9
 Totaal baten 23.878 22.607
     
 Bestedingen    
 Huisvesting 12.000 12.000
 Levensonderhoud 10.867 10.800
 Beheer en administratie 1.823 318
 Rente lasten 125 136
 Incidentele lasten 88 -
 Totaal bestedingen 24.904 23.255
 Resultaat (baten - bestedingen) -1.025 -648

 

Toelichting 
Religieuze instituten zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Leden van het religieus instituut staan haar inkomsten af aan het religieus instituut en het religieus instituut voorziet in het levensonderhoud van de religieuzen. Met de middelen die het religieus instituut tot haar beschikking heeft tracht zij haar doelstellingen te bereiken.  

Overzicht gegevens 2017-2018 (pdf)
Overzicht gegevens 2018-2019 (pdf) 
Overzicht gegevens 2019-2020 (pdf)


 

Gegevens Orde der Augustijnen Provincie NederlandNaam: 
 Orde der Augustijnen Provincie Nederland 
RSIN:  005829379 
Kamer van Koophandel (KvK)nr: 74847074 
Website: www.augustijnen.nl
E-mail: provincialaat@augustijnen.nl
Telefoon: 040-2431646
Postadres: Gagelboschplein 5
Postcode: 5654 KN 
Plaats: Eindhoven

Het religieus instituut Orde der Augustijnen Provincie Nederland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke religieuze instituten en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op het religieus instituut Orde der Augustijnen Provincie Nederland.

 

Samenstelling Bestuur 
Het religieus instituut is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Deze rechtspersonen worden geregeerd door hun eigen statuut en zij hebben de vrijheid te voorzien in hun eigen inrichting. Voor het religieus instituut gelden daartoe de eigen constituties en het vermogensrechtelijk reglement.

Het bestuur van het religieus instituut Orde der Augustijnen Provincie Nederland bestaat uit vijf bestuursleden onder wie een Prior Provinciaal en een Secretaris.

 

Doelstelling / visie 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft een religieus instituut als een georganiseerde gemeenschap waarin de leden volgens het eigen recht publieke geloften voor het leven afleggen of tijdelijke geloften, die echter na het verstrijken van de tijd hernieuwd moeten worden, en waarin zij een broederlijk leven in gemeenschap leiden

De levensvorm van religieuzen wordt in het Wetboek van Canoniek Recht omschreven als “Het leven gewijd door de professie van de evangelische raden is een duurzame levensvorm waarin gelovigen, Christus van meer nabij volgend, onder de stuwing van de Heilige Geest zich geheel en al toewijden aan God, de meest beminde, om, op een nieuwe en bijzondere titel geheel gegeven aan diens eer, de opbouw van de Kerk en het heil van de wereld, tot de volmaaktheid in de liefde te komen in dienst van het Rijk Gods en, gemaakt tot een lichtend teken in de Kerk, de hemelse heerlijkheid aan te kondigen. Deze levensvorm in instituten van gewijd leven door de bevoegde overheid van de Kerk canoniek opgericht, nemen vrijwillig op zich de christengelovigen die door geloften of andere gewijde bindingen volgens de eigen wetten van de instituten zich verbinden tot de evangelische raden van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid, en die door de liefde waartoe deze leiden, op een bijzondere wijze verbonden zijn met de Kerk en haar mysterie”.

Het religieus instituut Orde der Augustijnen Provincie Nederland heeft als doel:
Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

Gemeenschap vormt het sleutelwoord van augustijnse spiritualiteit. Augustijnse gemeenschappen zijn er in soorten en maten. Conventen waar broeders of zusters samen wonen in Nederland, Bolivia, Frankrijk en Papua vormen samen de Nederlandse Provincie van de Orde van Sint Augustinus (OSA). Daarbinnen vormen Bolivia en Papua aparte vicariaten. Daarnaast zijn er augustijnse lekengemeenschappen die nauw met de Nederlandse Provincie verbonden zijn. Samen vormen zij de veelkleurige basis van augustijns leven.

 

Beleidsplan
De belangrijkste taken volgens het beleid dat door Orde der Augustijnen Provincie Nederland wordt gevolgd, zijn: 

  • het voorzien in de huisvesting en het levensonderhoud van de medebroeders;
  • het vertalen van werken van Augustinus en het levend houden van zijn spiritualiteit;
  • het mede voorzien in de noden van de armsten in onze samenleving, in landen waarin Augustijnen aanwezig zijn en in gevallen waarin de Orde in Rome een beroep op ons doet;
  • het verlenen van assistenties in kerkgemeenschappen.

 

Beloningsbeleid  
De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie géén beloning. De beloning van personeelsleden van religieuze instituten is geregeld in het rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten van de KNR (http://www.knr.nl/organisatie/pagina.asp?pagina_id=378).

 

Verslag Activiteiten 
Binnen het religieus instituut Orde der Augustijnen Provincie Nederland vinden verschillende activiteiten plaats. Voor een overzicht daarvan verwijzen wij u naar de jaarverslagen van het Bestuur, die op aanvraag ter inzage liggen.

 

Voorgenomen bestedingen 
De verwachte bestedingen worden vastgelegd in de begroting.

 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom jaarrekening inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

Baten en Lasten Orde der Augustijnen Provincie Nederland 
 
  Jaarrekening 
2020
Begroting    
2020
Jaarrekening 
2019
 Baten €                   € 
 Inkomsten leden religieus instituut 109.700  32.000 43.071
 Opbrengst bezittingen en beleggingen     330.617 301.500 1.736.808
 Incidentele baten/lasten 1.000  0 73.605
 Totaal baten 441.317        333.500 1.853.484
       
 Bestedingen      
 Personeel * 111.548  116.500 116.116
 Huisvesting 9.667  46.000 -25.982
 Levensonderhoud 403.924  372.900 331.958
 Beheer en administratie ** 61.338  66.800 73.649
 Overige lasten (incl. giften) 152.828  117.800 1.721.069
 Mutatie Bestemmingsreserves 4.574  40.000 -6.368.123
 Totaal bestedingen 743.879  760.000 -4.151.311
       
 Resultaat (baten - bestedingen) -302.562 -426.500 6.004.795

 

 

 * De post "personeel" bevat alleen de personeelskosten van de Sint Augustinusstichting en van Sint Augustinusconvent. Hieronder zijn niet opgenomen de personeelskosten van het Augustijns Instituut en de Bibliotheek. Deze kosten lopen via de rekening courant verhouding met het Instituut en de Bibliotheek en bedroegen respectievelijk € 188.048 in 2020; € 212.019 in 2019; € 221.442 in 2018; € 221.323 in 2017.

 

  Jaarrekening
2020
Jaarrekening
2019
 Personeel € 
 - Sint Augustinusstichting           83.794 89.467
 - Sint Augustinusconvent 27.754 26.649
 - Augustijns Instituut en Bibliotheek 188.048 212.019
  299.596 328.136
     
** De post "overige lasten" is exclusief diverse andere giften/bijdragen,
die via de rekening courant verhoudingen met andere instellingen lopen.
     
  Jaarrekening
2020
Jaarrekening
2019
 1. Vicariaat Bolivia   
     - saldo per 1-1 0 71.329
     - jaarlijkse bijdrage van de Orde 0 0
     - giften derden 200 0
     - AOW / pensioenen 0 0
     - overige kosten  0 0
     - door de Orde overgemaakt -200 -39.714
     - vrijval rekening-courant Bolivia 0 -31.615
     - saldo per 31-12    0 0
     
 2. Vicariaat Papua    
      - saldo per 1-1 55.981 27.695
      - jaarlijkse bijdrage van de Orde 0    0
      - overige giften van de Orde  11.350 11.350
      - giften derden  194.675 198.570
      - AOW / pensioenen 14.896 14.681
      - overige kosten  -1.102    -1.315
      -  door de Orde overgemaakt -249.000 -195.000
      -  saldo per 31-12 26.800  55.981 
 3. PROSAN
(sociaal fonds Amsterdam-Noord)
      - werkelijke bijdrage van de Orde 116.615 

  

Via het "fonds Prosan" van het Kansfonds is € 150.000 uitgegeven in 2020 aan hoofdzakelijk
projecten inzake armoedebestrijding in Amsterdam-Noord.  

Deze cijfers zijn gebaseerd op de goedgekeurde jaarrekening 2020 van de Orde der Augustijnen Provincie Nederland. De jaarcijfers van Klooster Mariënhage, Augustinusconvent Utrecht en Augustijns Instituut/Bibliotheek zijn niet meegenomen in de jaarcijfers van de Orde der Augustijnen en worden overigens ook niet geconsolideerd.

Elk jaar wordt een begroting opgesteld voor de Orde der Augustijnen Provincie Nederland. Deze begroting wordt niet in de jaarrekening verwerkt.

Toelichting
Religieuze instituten zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Leden van het religieus instituut staan hun inkomsten af aan het religieus instituut en het religieus instituut voorziet in het levensonderhoud van de religieuzen. Met de middelen die het religieus instituut tot haar beschikking heeft tracht zij haar doelstellingen te realiseren.  

Overzicht gegevens 2017-2018 (pdf)
Overzicht gegevens 2018-2019 (pdf) 
Overzicht gegevens 2019-2020 (pdf)

 

 Top