Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

zaterdag 16 november klooster Gent
Augustinusdag 2019


Mijn hart - 
waar ik ben, 
wie ik ben
 
(Augustinus, conf. 10,4) 

Augustinus' hart en hartelijke wijsheid is het thema dit jaar. 
Vier sprekers diepen dit thema uit. 
We hopen weer vele belangstellenden te mogen begroeten.

Programma
10.00 uur   Welkom
10.15 uur   Martin Claes
    Augustinus' levende hart van vlees. Hoe de rots Christus in een tijd van verdeeldheid door de profeet Ezechiël
    oproept om vaten van barmhartigheid te worden.  (Ez. 30,26 en 2Kor.3,1-3)
11.00 uur   koffiepauze
11.15 uur   Gerben Zweers
    Zuiver je hart en niet je kleren (opvattingen over genade) 

12.00 uur    Middagmaal 

13.30 uur    Cis Dewaele
   Een straathoekwerker ontmoet Sint-Augustinus: over hoop, woede en moed.
14.15 uur    koffie pauze
14.30 uur    Anne Desmet
   COMPAZ:  Augustijnse spiritualiteit ingebed in een eigentijds project.
15.15 uur Afsluiting met een gebedsviering

Inschrijving en betaling:
Kosten:        € 35,- p.p. inclusief warm eten en de publicatie van de teksten.
Uw betaling geldt als definitieve aanmelding

Aanmelding:
 vóór vrijdag 8 november 
stuur een mail naar anneke.goovaerts@augustiniana.be 
met uw naam en het aantal deelnemers én 

Betaling: 
maak €35,- pp over naar 
Bankrek.:        BE52 4220 0845 3109
ten name van: Paters Augustijnen 
onder vermelding van: Augustinusdag 2019
Zonder deze vermelding vinden wij uw inschrijving niet terug 

 

Feestelijke overdracht kerncollectie 
woensdag 19 juni Tilburg

 

Op woensdag 19 juni is de kerncollectie Bibliotheek Augustijns Instituut aan de Universiteitsbibliotheek van Universiteit Tilburg overgedragen.
De bijeenkomst vond plaats in het Dantegebouw met een kleine exposite in de Library Tilburg University.
Voor een dagverslag zie www.augustinus.nl > overdracht

 

 

Augustijns Forum 2019-02NL Schriftelijk Studiecentrum Culemborg
1946-1971: na bijna 50 jaar beschreven
 
 

Het Oudheidkundig Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden te Culemborg presenteerde op 1 juni het boek School van hoge klasse: Het Nederlands Schriftelijk Studiecentrum Culemborg onder leiding van de paters Augustijnen, 1946-1971.
Het NSSC is in de jaren na de oorlog, van 1946 – 1971,  een gerenommeerd instituut geweest waar cursisten uit heel Nederland afstandsonderwijs voor uiteenlopende studies konden volgen. Het instituut genoot een uitstekende reputatie. 
De eerste exemplaren werden overhandigd aan oud-directeur Johan van Blokland en de laatste rector Ton van Daal. 


Voor een impressie zie Geschiedenis> NSSC

 

 

Augustijns Forum 2019-02 (juni) 
Een last die verlicht 

 

De last van Christus is zo licht dat die je niet neerdrukt maar zelfs ondersteunt. Het is goed die last te dragen; als je hem aflegt heb je het juist zwaarder! Kijk eens naar de vogels. Elke vogel heeft vleugels. Denkt u dat ze door die vleugels zwaarder worden? Ja, maar als je dat gewicht eraf haalt storten ze neer! Hoe lichter hun last, hoe minder ze kunnen vliegen. Als je echt medelijden hebt, laat je die vleugels zitten.
     Uit: Augustinus, preek 112A,6 in Als korrels tussen kaf (ingekort)

INHOUD ● ● De Augustinessen vieren hun 85-jarig jubileum met een uniek beeldverhaal ● ● Nieuw boek: De zaligsprekingen als leidraad voor een gelukkig leven ● ● Boekbespreking: Gabriël Quicke over Augustinus' visie op jong worden in Christus ● ● Van Mariënhage naar Domus Gagelbosch, en naar DomusDELA ● ● Het scheppingsverhaal metaforisch benaderd ● ● Augustine4U bij PAX voor vrede ● ● Herinneringen aan Brian Lowery ● ● Kloosterfamilies in het Fotoarchief ● ● Kort & Bondig, met een afscheidsbrief aan onze lezers ● ● zie ook Augustijns Forum

 

Interviews met augustijnen door Joop van den Elst
Joop Smit over zijn nieuwste boek 'Het Onzevader' en
Martijn Schrama over 'Woorden op schrift'


Deze recente interviews (en meer) zijn te besluiteren in de Soundcloud van Joop van den Elst, zie https://soundcloud.com/joopvanderelst    

 

DomusDELA in wording 


Op de sokkel van het H. Hartbeeld worden nieuwe leien geplaatst. Het beeld zelf en de dragende constructie zijn perfect in orde. Het werk 'gaat van een leien dakje'. 

Foto in het Eindhovens Dagblad, zaterdag 20 april. Foto: Laurens Mulkens 

  

 

 

Augustinus, een eigenzinnig Godzoeker, tekst en illustraties Nazrina Rodjan -Graphic Novel
Augustinus, een eigenzinnig Godzoeker
 

Samen praten, samen lachen, samen iets nieuws ontdekken. Dat is voor de kerkvader Augustinus van Hippo de kern van vriendschap. Samen met zijn vrienden gaat hij op zoek naar de waarheid van waaruit hij wil leven, naar God. Van deze zoektocht brengt hij verslag uit in zijn boek De Belijdenissen, waarop deze graphic novel gebaseerd is. Hierin is hij verrassend openhartig over zijn leven, over zijn motieven, over de twijfels die hem bekruipen en de fouten die hij maakt. Hij vertelt hoe hij soms het gevoel had eindeloos in rondjes te draaien en niet wist waar hij het zoeken moest. En tenslotte hoe hij, met zijn vrienden, zijn weg vond.

Het verhaal van Augustinus willen de Zusters Augustinessen van Sint Monica graag delen met een groter publiek. Het is een beeldverhaal geworden dat beslist niet alleen voor jongeren interessant is, maar iedereen een boeiend inkijkje biedt in het leven van Augustinus.

Augustinus, een eigenzinnige Godzoeker / tekeningen en tekst door Nazrina Rodjan; met voorwoord van Paul van Geest; Zusters Augustinessen van Sint Monica. Baarn: Adveniat, 2019. € 9,95

  

Het Onzevader. Op zoek naar oorsprong en betekenis van Jezus' gebed / Joop SmitHet Onzevader
Op zoek naar oorsprong en betekenis van Jezus' gebed


De woorden staan in je geheugen gegrift. Moeiteloos bid je het Onzevader mee. Maar vroeg of laat tasten veranderingen in de vertaling van het Onzevader ook de versie aan die je zelf paraat hebt. Dan stokt het bidden en vraag je jezelf verbaasd af: Wat bid ik eigenlijk als ik het Onzevader bid? 
De vertrouwde tekst blijkt bij nader inzien vreemd en onbekend. Dat is even schrikken, maar die schrik is tegelijk de prikkel om naar de betekenis van dit gebed op zoek te gaan. De toelichtingen van de auteur zijn het resultaat van de zoektocht die hij heeft ondernomen. Joop Smit wil dat graag delen met mensen die de routine willen doorbreken en zich uitgedaagd voelen door de vraag: Wat bidden we eigenlijk als we het Onzevader bidden?

Joop Smit osa doceerde van 1981 tot 2004 Nieuwe Testament aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Daarna schreef hij vier boeken over de vier evangeliën, gevolgd door Wat Paulus bezielde. Een staalkaart van zijn brieven (2017).

  

Nieuwsbrief van Ton Tromp, dec. 2018

 
De rapporten in Susweni en Maripi zijn uitgedeeld, leerlingen van het internaat gaan een weekje naar huis. Hoe staat het met de bouw van de scholen? Hoe leven de leerlingen op het internaat, wat eten ze, wat doen ze in hun vrije tijd? En bijna alle leerlingen hebben een mobieltje! In de stad klinkt het al als oudjaar... lees verder 

 

Florarium Temporum opnieuw beschikbaar


Het Florarium Temporum is de oudste en belangrijkste in Nederland vervaardigde bron van de laat-middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen. In het middeleeuwse klooster Mariënhage schreef Nicolaas Clopper zijn onbekend gebleven wereldgeschiedenis 'Florarium Temporum' vanaf de schepping van de aarde tot 1472. En daar in de Bibliotheek Augustijns Instituut heeft classicus Willem Erven in tien jaar tijd met stug doorwerken de Latijnse tekst opnieuw toegankelijk gemaakt en de hoogtepunten vertaald. De Rotary Soeterbeeck met als initiatiefnemer Nico Pijls, heeft de afgelopen jaren het project financieel gesteund dat de Augustijnen faciliteerden. Op 17 november resulteerde dit werk in een 'nieuw' Florarium. Dit boek biedt informatie over Brabant in de middeleeuwen, het kloosterleven, de historie en archeologische opgravingen van Mariënhage, de boekproductie en Nicolaas Clopper. Met artikelen van o.a. Nico Arts, Jan Burgers, Michiel Verweij. 

'Florarium Temporum (Bloemhof der tijden) Een laatmiddeleeuwse wereldkroniek door Nicolaas Clopper, geschreven in het Klooster Mariënhage bij Eindhoven ' / editie en vertaling Willem Erven; inleiding en redactie Nico Arts, Nico Pijls en Lauran Toorians. € 29,- met USB-stick

 

Een middeleeuwse muur van 600 jaar ! 

De middeleeuwse muur blijft zichtbaar als dit pand tot hotel en congrescentrum is verbouwd DomusDELA aan de Kanaalstraat: het voormalige schoolgebouw wordt hotel en congrescentrum 
De middeleeuwse kerkmuur die uit het zicht verdween bij de uitbreiding van de school in 1916, is weer te zien. De DELA, die de panden aan de Kanaalstraat en de Dommel tot hotel en congrescentrum verbouwt, past het ontwerp aan, zodat de oude muur en daarmee de geschiedenis van Eindhoven in het zicht blijft.
Een gravure ui 1738 met de ruïne van de middeleeuwse kerk van Mariënhage  Foto uit 1916 bij de start van de uitbreiding van het Gymnasium Augustinianum aan de Kanaalstraat. De middeleeuwse kerkmuur wordt opgenomen in het gebouw.
 
De kanunniken bouwden in 1420 aan de zuidkant van hun klooster een grote kerk. In 1581 tijdens het beleg van Eindhoven, worden het klooster en de kerk grotendeels verwoest. De oostvleugel aan de kant van de Dommel werd in 1628 herbouwd (kijk maar naar de muurankers), de kerk niet. De muur die resteerde werd eeuwen later opgenomen in de 'sigarenkist' bij de uitbreiding van het gymnasium Augustinianum. Deze muur dateert uit dezelfde periode als de middeleeuwse muur met de gotische glas-in-loodramen in de binnentuin van het kloostercomplex. 
 

 

Wat Paulus bezielde. Een staalkaart van zijn brieven. Joop Smit


Wat Paulus bezielde, een staalkaart van zijn brieven 

 

Exegeet Joop Smit belicht in zijn nieuwe boek de figuur van de apostel Paulus. Hij neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis in de brieven van Paulus. Gaandeweg gaat Paulus' persoonlijkheid steeds meer boeien. Trouw aan zijn volk, de Joden, en ook trouw aan de andere volken, die hij op zijn reizen ontmoette, heeft hij er alles aan gedaan om deze twee groepen met elkaar te verbinden in Christus. Met meer vijanden dan vrienden was en is hij een omstreden figuur. 
Lees verder bij Wat Paulus bezielde 

 

 

Cookiebeleid

Op deze website worden alleen de noodzakelijke cookies verzameld om de website te laten functioneren. Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites.De Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites die niet onder ons beheer vallen.

top