Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

Paaswake
Geborgen in de wake voor Christus

 

[1] Toen de tijd vervuld was en onze Heer Jezus Christus zou gaan lijden voor ons eeuwig heil, waarschuw­de Hij zijn leerlingen met de woorden: "Waak en bid dat u niet op de bekoring ingaat."(Mt 26,14) Natuurlijk, een chris­ten moet er voortdu­rend voor zorgen, dat niet elke nacht met slaap wordt verdaan, naar het voorbeeld van de apostel Paulus, die zei: "Met vele nachtwaken".(2 Kor.11,27) Toch is er om de hele wereld te laten waken voor Christus in deze nacht een wake ingesteld die meer gewijd en heiliger is dan alle andere.
     Zo viert in een jaarlijks terugke­rende plech­tigheid de menselijke toewijding wat eens het goddelijke medelij­den heeft gedaan, om de vergetel­heid niet toe te staan dit uit te wissen. Want Christus is eens en voor al gestorven, de recht­vaardige voor de onrechtvaardigen.(1 Pe 3,18) Maar eenmaal van de doden verrezen, sterft Hij niet meer: de dood heeft geen macht meer over Hem. Door de dood die Hij is gestorven, heeft Hij eens en voor al afgerekend met de zonde. Het leven dat Hij leeft, heeft alleen met God van doen. Zo moeten ook wij onszelf beschouwen: als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus.(Rom.6,9-11) 
     Om dit zo grote geheim voor altijd in de herinnering vast te hou­den, mocht die ene nacht van het jaar waarop dit gebeurde, in geen geval op dezelfde manier voorbijgaan als de andere nachten. Nee, door een heel plechtige viering keert die nacht in de gedachten van godsdien­stige mensen terug.

[2] In deze nacht, zeer geliefde broeders en zusters, nu wij de rust van de Heer in het graf herdenken, vieren wij de wake. Wij blijven wakker gedurende de tijd waarin Hij heeft gerust. ... In de nacht dus waarin Hij is ingeslapen, blijven wij wakker. Zo kunnen wij leven dankzi­j de dood die Hij heeft onder­gaan. ... Maar in deze nacht is Hij ook verre­zen. En naar zijn verrijze­nis zien wij wakend uit. Hij is overgele­verd om onze missla­gen en Hij sliep in. Hij is opgewekt om onze rechtvaardi­ging.(Rom,4,25) Daarom vieren wij juist in deze ene nacht, de nacht waarin Hij rustte, onze wake met velen, om - geborgen in de wake voor Hem - eens van de slaap vrij te zijn. Wij waken en zien uit naar het uur van zijn ontwaken.

Augustinus, preek 223B,1 in Als licht in het hart 

DomusDELA in wording

 

 

Op de sokkel van het H. Hartbeeld worden nieuwe leien geplaatst. Het beeld zelf en de dragende constructie zijn perfect in orde. Het werk 'gaat van een leien dakje'. 

Foto in het Eindhovens Dagblad, zaterdag 20 april. Foto: Laurens Mulkens 

 

 

 

 

 

Graphic Novel
Augustinus, een eigenzinnig Godzoeker
 

Augustinus, een eigenzinnig Godzoeker, tekst en illustraties Nazrina Rodjan -Samen praten, samen lachen, samen iets nieuws ontdekken. Dat is voor de kerkvader Augustinus van Hippo de kern van vriendschap. Samen met zijn vrienden gaat hij op zoek naar de waarheid van waaruit hij wil leven, naar God. Van deze zoektocht brengt hij verslag uit in zijn boek De Belijdenissen, waarop deze graphic novel gebaseerd is. Hierin is hij verrassend openhartig over zijn leven, over zijn motieven, over de twijfels die hem bekruipen en de fouten die hij maakt. Hij vertelt hoe hij soms het gevoel had eindeloos in rondjes te draaien en niet wist waar hij het zoeken moest. En tenslotte hoe hij, met zijn vrienden, zijn weg vond.

Het verhaal van Augustinus willen de Zusters Augustinessen van Sint Monica graag delen met een groter publiek. Het is een beeldverhaal geworden dat beslist niet alleen voor jongeren interessant is, maar iedereen een boeiend inkijkje biedt in het leven van Augustinus.

Augustinus, een eigenzinnige Godzoeker / tekeningen en tekst door Nazrina Rodjan; met voorwoord van Paul van Geest; Zusters Augustinessen van Sint Monica. Baarn: Adveniat, 2019. € 9,95

  

Het Onzevader. Op zoek naar oorsprong en betekenis van Jezus' gebed / Joop SmitHet Onzevader
Op zoek naar oorsprong en betekenis van Jezus' gebed


De woorden staan in je geheugen gegrift. Moeiteloos bid je het Onzevader mee. Maar vroeg of laat tasten veranderingen in de vertaling van het Onzevader ook de versie aan die je zelf paraat hebt. Dan stokt het bidden en vraag je jezelf verbaasd af: Wat bid ik eigenlijk als ik het Onzevader bid? 
De vertrouwde tekst blijkt bij nader inzien vreemd en onbekend. Dat is even schrikken, maar die schrik is tegelijk de prikkel om naar de betekenis van dit gebed op zoek te gaan. De toelichtingen van de auteur zijn het resultaat van de zoektocht die hij heeft ondernomen. Joop Smit wil dat graag delen met mensen die de routine willen doorbreken en zich uitgedaagd voelen door de vraag: Wat bidden we eigenlijk als we het Onzevader bidden?

Joop Smit osa doceerde van 1981 tot 2004 Nieuwe Testament aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Daarna schreef hij vier boeken over de vier evangeliën, gevolgd door Wat Paulus bezielde. Een staalkaart van zijn brieven (2017).

Veertigdagentijd


Vasten en bidden doet het hele lichaam van Christus over de hele wereld verspreid. Want de kerk roept, hier ver in den vreemde, waar versombering heerst in haar hart. Zij roept vanuit de vier windstreken, die in de Schrift ook herhaaldelijk worden genoemd: het oosten, het westen, het noorden en het zuiden.  Naar alle vier worden de tien geboden van de wet afgekondigd: we hoeven die nu niet meer om de letter alleen te vrezen, we kunnen ze vervullen door de genade van de liefde. Wanneer wij dan tien met vier vermenigvuldigen, is de uitkomst toch veertig?
      Veertig dagen heeft Mozes, de brenger van de wet, gevast.  Veertig dagen heeft Elia, de profeet bij uitstek, gevast.  Veertig dagen heeft ook de Heer zelf gevast, gesteund door het getuigenis van de wet en de profeten.  Daarom liet Hij zich met deze twee op de berg zien. Kom, laten wij vasten. Maar wij kunnen het vasten niet zo langdurig volhouden; laten we tenminste doen wat we kunnen. Laat Christus die hongerlijdt, krijgen, wat de christen die vast, minder krijgt. Denk toch vooral aan de armen. Berg in de hemelse schatkamer op wat u zichzelf ontzegt door soberder te leven. Laat er ook in een zachtmoedige en nederige geest een barmhartige bereidheid tot vergeven zijn. Vraag vergiffenis als u onrecht heeft gedaan, schenk vergiffenis als u onrecht heeft geleden. 
       Uit: Augustinus, preek 210 (ingekort) in: Als licht in het hart, p. 67>

 

Augustijns Forum 2019-01

Augustijns Forum 2019-01 (maart) 

Het brood dat verkwikt 

 

'Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.' Van deze bron kreeg de heilige Maria, hongerig gezeten aan de voeten van de Heer, een paar kruimels. Wat zij at, was gerechtigheid, waarheid. Zij knapte ervan op, en wat zij tot zich nam werd niet minder. Het is een gewaagde uitspraak, maar toch: zij at Hem naar wie zij zat te luisteren. Hij werd gegeten omdat Hij het brood was. Hij zei: 'Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald.' Dat is het brood dat verkwikt en niet minder wordt.
  
         Uit: Augustinus, Geloof is het begin, preek 179,5 (ingekort)


In dit nummer bijdragen van de Augustijnen uit Ierland, na 84 jaar statuten voor de zusters Augustinessen van Sint Monica, twee boekrecensies en een terugblik op twee augustijnse studiecentra, Kort & Bondig met foto's en nieuws. Voor de inhoud zie Augustijns Forum

  

Brief van de generaal OSA 

Op 14 maart publiceerde de prior generaal Alejandro Moral Anton een brief over het voorkomen van misbruik en de bescherming van jongeren. Zie de pdf op de site van het Instituut voor Augustijnse Spiritualiteit 

  

Nieuwsbrief van Ton Tromp, dec. 2018

 
De rapporten in Susweni en Maripi zijn uitgedeeld, leerlingen van het internaat gaan een weekje naar huis. Hoe staat het met de bouw van de scholen? Hoe leven de leerlingen op het internaat, wat eten ze, wat doen ze in hun vrije tijd? En bijna alle leerlingen hebben een mobieltje! In de stad klinkt het al als oudjaar... lees verder 

 

Florarium Temporum opnieuw beschikbaar


Het Florarium Temporum is de oudste en belangrijkste in Nederland vervaardigde bron van de laat-middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen. In het middeleeuwse klooster Mariënhage schreef Nicolaas Clopper zijn onbekend gebleven wereldgeschiedenis 'Florarium Temporum' vanaf de schepping van de aarde tot 1472. En daar in de Bibliotheek Augustijns Instituut heeft classicus Willem Erven in tien jaar tijd met stug doorwerken de Latijnse tekst opnieuw toegankelijk gemaakt en de hoogtepunten vertaald. De Rotary Soeterbeeck met als initiatiefnemer Nico Pijls, heeft de afgelopen jaren het project financieel gesteund dat de Augustijnen faciliteerden. Op 17 november resulteerde dit werk in een 'nieuw' Florarium. Dit boek biedt informatie over Brabant in de middeleeuwen, het kloosterleven, de historie en archeologische opgravingen van Mariënhage, de boekproductie en Nicolaas Clopper. Met artikelen van o.a. Nico Arts, Jan Burgers, Michiel Verweij. 

'Florarium Temporum (Bloemhof der tijden) Een laatmiddeleeuwse wereldkroniek door Nicolaas Clopper, geschreven in het Klooster Mariënhage bij Eindhoven ' / editie en vertaling Willem Erven; inleiding en redactie Nico Arts, Nico Pijls en Lauran Toorians. € 29,- met USB-stick

 

Een middeleeuwse muur van 600 jaar ! 

De middeleeuwse muur blijft zichtbaar als dit pand tot hotel en congrescentrum is verbouwd DomusDELA aan de Kanaalstraat: het voormalige schoolgebouw wordt hotel en congrescentrum 
De middeleeuwse kerkmuur die uit het zicht verdween bij de uitbreiding van de school in 1916, is weer te zien. De DELA, die de panden aan de Kanaalstraat en de Dommel tot hotel en congrescentrum verbouwt, past het ontwerp aan, zodat de oude muur en daarmee de geschiedenis van Eindhoven in het zicht blijft.
Een gravure ui 1738 met de ruïne van de middeleeuwse kerk van Mariënhage  Foto uit 1916 bij de start van de uitbreiding van het Gymnasium Augustinianum aan de Kanaalstraat. De middeleeuwse kerkmuur wordt opgenomen in het gebouw.
 
De kanunniken bouwden in 1420 aan de zuidkant van hun klooster een grote kerk. In 1581 tijdens het beleg van Eindhoven, worden het klooster en de kerk grotendeels verwoest. De oostvleugel aan de kant van de Dommel werd in 1628 herbouwd (kijk maar naar de muurankers), de kerk niet. De muur die resteerde werd eeuwen later opgenomen in de 'sigarenkist' bij de uitbreiding van het gymnasium Augustinianum. Deze muur dateert uit dezelfde periode als de middeleeuwse muur met de gotische glas-in-loodramen in de binnentuin van het kloostercomplex. 
 

 

Wat Paulus bezielde. Een staalkaart van zijn brieven. Joop Smit


Wat Paulus bezielde, een staalkaart van zijn brieven 

 

Exegeet Joop Smit belicht in zijn nieuwe boek de figuur van de apostel Paulus. Hij neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis in de brieven van Paulus. Gaandeweg gaat Paulus' persoonlijkheid steeds meer boeien. Trouw aan zijn volk, de Joden, en ook trouw aan de andere volken, die hij op zijn reizen ontmoette, heeft hij er alles aan gedaan om deze twee groepen met elkaar te verbinden in Christus. Met meer vijanden dan vrienden was en is hij een omstreden figuur. 
Lees verder bij Wat Paulus bezielde 

 

 

Cookiebeleid

Op deze website worden alleen de noodzakelijke cookies verzameld om de website te laten functioneren. Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites.De Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites die niet onder ons beheer vallen.

top