Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

zaterdag  26 oktober Lindenholt - Nijmegen 
Ontmoetingsdag Familia Augustiniana Nederland


Thema van deze dag: Neem je hart in je hand: wat wil je nou?

Centraal staat het tweeluik van de zusters Augustinessen dat Paul Delcour en Annette van Tol maakten in opdracht van de zrs Augustinessen van St. Monica. Het is in 2017 uitgebracht en was tevens te zien bij de RKK ‘Roderick zoekt licht’.
Op basis van citaten uit de film reflecteren we op hun levenswerk. We hopen dat de gesprekken, de vragen en antwoorden aan de zusters, de makers van dit tweeluik en aan elkaar iedereen inspireren en tevens stof tot (zelf-)reflectie bieden om te ontdekken welk verlangen ons drijft en samenbindt.
Een gebedsdienst sluit de dag af. 

Tweeluik over de Augustinessen van Sint MonicaOp YouTube staan de trailers (2 min.) van beide documentaires
https://www.youtube.com/watch?v=CWVNS2Iylt8 
https://www.youtube.com/watch?v=-Z3VpOzXdl8  

Alle belangstellenden worden van harte uitgenodigd voor onze FAN-ontmoetingsdag. 
adres: St. Agneskerk, Sint Agnetenweg 60 in Nijmegen- Lindenholt. 
opgeven: U kunt zich opgeven tot 18 oktober bij ingridcascia@gmail.com 
zie ook de uitnodiging, programma en routebeschrijving

 

zaterdag 16 november klooster Gent
Augustinusdag 2019


Mijn hart - waar ik ben, wie ik ben 
(Augustinus, conf. 10,4) 

Augustinus' hart en hartelijke wijsheid is het thema dit jaar. 
Vier sprekers diepen dit thema uit. 
We hopen weer vele belangstellenden te mogen begroeten.

Programma
10.00 uur   Welkom
10.15 uur   Martin Claes
    Augustinus' levende hart van vlees. Hoe de rots Christus in een tijd van verdeeldheid door de profeet Ezechiël
    oproept om vaten van barmhartigheid te worden.  (Ez. 30,26 en 2Kor.3,1-3)
11.00 uur   koffiepauze
11.15 uur   Gerben Zweers
    Zuiver je hart en niet je kleren (opvattingen over genade) 
12.00 uur    Middagmaal 
13.30 uur    Cis Dewaele
   Een straathoekwerker ontmoet Sint-Augustinus: over hoop, woede en moed.
14.15 uur    koffie pauze
14.30 uur    Anne Desmet
   COMPAZ:  Augustijnse spiritualiteit ingebed in een eigentijds project.
15.15 uur Afsluiting met een gebedsviering

Inschrijving en betaling:
Kosten:        € 35,- p.p. inclusief warm eten en de publicatie van de teksten.
Uw betaling geldt als definitieve aanmelding
Adres: Augustijnenklooster, Akademielaan 1, Gent

Aanmelding:
 vóór vrijdag 8 november 
stuur een mail naar anneke.goovaerts@augustiniana.be 
met uw naam en het aantal deelnemers én 
Betaling: maak €35,- pp over naar 
Bankrek.:        BE52 4220 0845 3109
ten name van: Paters Augustijnen 
onder vermelding van: Augustinusdag 2019 

Augustijns Lekencongres 2019 
 

flyer Lay Augustinians Mariëlle Vis doet verslag van het Vierde internationale Augustijnse Lekencongres (Lay Augustinians) dat dit jaar gehouden werd in Sacrofano bij Rome. 'Het is een bijzondere reis geweest met speciale ontmoetingen. Mooie herinneringen met bijeenkomsten die aanzet geven tot het vieren van het geloof, vriendschap en toewijding.' Lees verslag

 

 

 

Generaal Kapittel 2019
Een heldere getuigenis van de augustijnse geest

Van 1 tm 16 september werd voor de 186ste keer het Generaal Kapittel gehouden. Voor een verslag van dag tot dag zie www.agostiniani.it > Capitolo Generale. Op de laatste dag waren alle ruim honderd augustijnen uitgenodigd voor een audiëntie bij paus Franciscus.  Lees hier de volledige brief van de paus aan de augustijnse afgevaardigden.  

In de constituties OSA staat dat het Generaal Kapittel bijeenkomt om het gemeenschappelijke belang van alle religieuzen te behartigen. Het moet een heldere getuigenis zijn van de augustijnse geest en de eenheid van hart en ziel. De afgevaardigden op het kapittel zijn dus verantwoordelijk voor en op zoek naar het gemeenschappelijke belang van de Orde. Bij elk kapittel zijn er vele (nieuwe) benoemingen. Op dit kapittel is de huidige generaal, Alejandro Moral Antón, is met overweldigende meerderheid herbenoemd voor zes jaar. 

In 1244 werd het kapittel voor het eerst gehouden, jaarlijks. Vanaf 1281 werd dat elke drie jaar en vanaf 1602 elke zes jaar zoals dat nu nog is. Het tussenkapittel (halverwege) is in 1974 ingevoerd en wordt bij voorkeur telkens in een andere augustijnse provincie gehouden. In 2016 was dat in Abuja, Nigeria. Het Generaal Kapittel is voor de Orde een moment van herijking: de voortgang van bestaande activiteiten wordt getoetst en het biedt de mogelijkheid om nieuwe aanzetten te geven op de huidige vragen en noden van de maatschappij en de Kerk. 


   
afbeeldingen: de mis in de St. Augustinus, de vergaderzaal in de Curia en de traditionele groepsfoto op de trappen van het Istituto Patristico Augustinianum in Rome.

 

Glas-in-loodraam met het zegel OSA28 augustus, Feest H. Augustinus 
God baant zich een weg naar ons toe


De grote kunst is:
je te leren toevertrouwen aan de verborgen God, die aan je blijft trekken;
je over te geven aan het vertrouwen dat Hij je wilt zoals je bent,
dat Hij je liefheeft zoals je wordt door je leven heen;
dat Hij alle omstandigheden van je leven doortrekt
en dat zijn nabijheid al die omstandigheden tot de weg maakt
waarop Hij naar je toekomt en je vormt,
zodat je kunt ontwaken in zijn Licht.
Achteraf pas leer je zien wat heilzaam was in je geschiedenis:
wat je groeikansen waren,
wat je leven heeft verruimd en verdiept,
welke verlangens je gaande hebben gehouden
en hoe je met beperkingen hebt leren leven.
En achteraf mag je ook een plaats geven
aan wat je als onheil hebt ervaren.
In alles baant God zich de weg naar jou toe
en zo kun jij op weg zijn naar Hem.

                  Augustinusviering, tekst van Gertrudis Maassen o.s.a (+ 1998)

Vandaag eren en vieren de augustijnen hun 'Magne Pater Augustine' de geestelijke vader en inspirator van de Orde der Augustijnen. Een dag van vieren, ontmoeten en bijpraten op het Gagelboschplein.

Ton Tromp OSAEr waren twee gastsprekers uitgenodigd en hun aandacht ging uit naar de augustijnse missie in West-Papoea. De Nederlandse Provincie OSA wordt kleiner maar in West-Papua groeit het vicariaat. Er zijn op dit moment zeven huizen en 73 merendeels jonge en autochtone augustijnen; genoeg om een zelfstandige provincie te worden. Ton Tromp OSA belichtte de huidige stand van zaken: de augustijnse huizen in Indonesië, de beide scholen en hun internaten in Manokwari en de parochies die de augustijnen bedienen in het bisdom Manokwari en Jayapura. Waar liggen de prioriteiten en wat is zorgelijk? Het gebrek aan eigen inkomsten is een pijnpunt.

Cor Baarsen Cor van Baarsen, oud-augustijn, 92 jaar, vertelde over zijn herinneringen als missionaris in Nederlands Nieuw-Guinea, in de jaren 1953-1965. In 1998 werd hij geïnterviewd en die vijf cd's waarop het interview was opgenomen werden de basis van een bescheiden uitgave die vandaag werd gepresenteerd: Herinneringen aan mijn missiewerk in Nederlands Nieuw-Guinea 1953-1965. Zijn verhaal concentreerde zich op het tourneren: het lopen met enige Papoea's als gids en dragers, soms enige dagen achterelkaar, door moeras en oerwoud, waarbij rivieren doorwaad moesten worden en dat in tropische hitte. Dagtochten van 4 tot zelfs 12 uur naar een kampong in het binnenland. De infrastructuur was belabberd. De missie heeft dan ook veel nadruk gelegd op het aanleggen van vliegveldjes. Met malaria keerde hij terug naar Nederland, maar 'Ik ben niets voor niets geweest. Ik heb geholpen om de voorwaarden te scheppen om het missiewerk te laten groeien.'  

Meer over Papua-Barat zie https://www.augustijnen.nl/C141-Nieuwsbrieven-uit-Papoea-Bart.html 
 

 

Feestelijke overdracht kerncollectie 
woensdag 19 juni Tilburg

 

Op woensdag 19 juni is de kerncollectie Bibliotheek Augustijns Instituut aan de Universiteitsbibliotheek van Universiteit Tilburg overgedragen.
De bijeenkomst vond plaats in het Dantegebouw met een kleine exposite in de Library Tilburg University.
Voor een dagverslag zie www.augustinus.nl > overdracht

 

 

Augustijns Forum 2019-02NL Schriftelijk Studiecentrum Culemborg
1946-1971: na bijna 50 jaar beschreven
 
 

Het Oudheidkundig Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden te Culemborg presenteerde op 1 juni het boek School van hoge klasse: Het Nederlands Schriftelijk Studiecentrum Culemborg onder leiding van de paters Augustijnen, 1946-1971.
Het NSSC is in de jaren na de oorlog, van 1946 – 1971,  een gerenommeerd instituut geweest waar cursisten uit heel Nederland afstandsonderwijs voor uiteenlopende studies konden volgen. Het instituut genoot een uitstekende reputatie. 
De eerste exemplaren werden overhandigd aan oud-directeur Johan van Blokland en de laatste rector Ton van Daal. 


Voor een impressie zie Geschiedenis> NSSC

 


 

Augustijns Forum 2019-02 (juni) 
Een last die verlicht 

 

De last van Christus is zo licht dat die je niet neerdrukt maar zelfs ondersteunt. Het is goed die last te dragen; als je hem aflegt heb je het juist zwaarder! Kijk eens naar de vogels. Elke vogel heeft vleugels. Denkt u dat ze door die vleugels zwaarder worden? Ja, maar als je dat gewicht eraf haalt storten ze neer! Hoe lichter hun last, hoe minder ze kunnen vliegen. Als je echt medelijden hebt, laat je die vleugels zitten.
     Uit: Augustinus, preek 112A,6 in Als korrels tussen kaf (ingekort)

INHOUD ● ● De Augustinessen vieren hun 85-jarig jubileum met een uniek beeldverhaal ● ● Nieuw boek: De zaligsprekingen als leidraad voor een gelukkig leven ● ● Boekbespreking: Gabriël Quicke over Augustinus' visie op jong worden in Christus ● ● Van Mariënhage naar Domus Gagelbosch, en naar DomusDELA ● ● Het scheppingsverhaal metaforisch benaderd ● ● Augustine4U bij PAX voor vrede ● ● Herinneringen aan Brian Lowery ● ● Kloosterfamilies in het Fotoarchief ● ● Kort & Bondig, met een afscheidsbrief aan onze lezers ● ● zie ook Augustijns Forum

 

Interviews met augustijnen door Joop van den Elst
Joop Smit over zijn nieuwste boek 'Het Onzevader' en
Martijn Schrama over 'Woorden op schrift'


Deze recente interviews (en meer) zijn te besluiteren in de Soundcloud van Joop van den Elst, zie https://soundcloud.com/joopvanderelst    

 

 

Augustinus, een eigenzinnig Godzoeker, tekst en illustraties Nazrina Rodjan -Graphic Novel
Augustinus, een eigenzinnig Godzoeker
 

Samen praten, samen lachen, samen iets nieuws ontdekken. Dat is voor de kerkvader Augustinus van Hippo de kern van vriendschap. Samen met zijn vrienden gaat hij op zoek naar de waarheid van waaruit hij wil leven, naar God. Van deze zoektocht brengt hij verslag uit in zijn boek De Belijdenissen, waarop deze graphic novel gebaseerd is. Hierin is hij verrassend openhartig over zijn leven, over zijn motieven, over de twijfels die hem bekruipen en de fouten die hij maakt. Hij vertelt hoe hij soms het gevoel had eindeloos in rondjes te draaien en niet wist waar hij het zoeken moest. En tenslotte hoe hij, met zijn vrienden, zijn weg vond.

Het verhaal van Augustinus willen de Zusters Augustinessen van Sint Monica graag delen met een groter publiek. Het is een beeldverhaal geworden dat beslist niet alleen voor jongeren interessant is, maar iedereen een boeiend inkijkje biedt in het leven van Augustinus.

Augustinus, een eigenzinnige Godzoeker / tekeningen en tekst door Nazrina Rodjan; met voorwoord van Paul van Geest; Zusters Augustinessen van Sint Monica. Baarn: Adveniat, 2019. € 9,95

  

Het Onzevader. Op zoek naar oorsprong en betekenis van Jezus' gebed / Joop SmitHet Onzevader
Op zoek naar oorsprong en betekenis van Jezus' gebed


De woorden staan in je geheugen gegrift. Moeiteloos bid je het Onzevader mee. Maar vroeg of laat tasten veranderingen in de vertaling van het Onzevader ook de versie aan die je zelf paraat hebt. Dan stokt het bidden en vraag je jezelf verbaasd af: Wat bid ik eigenlijk als ik het Onzevader bid? 
De vertrouwde tekst blijkt bij nader inzien vreemd en onbekend. Dat is even schrikken, maar die schrik is tegelijk de prikkel om naar de betekenis van dit gebed op zoek te gaan. De toelichtingen van de auteur zijn het resultaat van de zoektocht die hij heeft ondernomen. Joop Smit wil dat graag delen met mensen die de routine willen doorbreken en zich uitgedaagd voelen door de vraag: Wat bidden we eigenlijk als we het Onzevader bidden?

Joop Smit osa doceerde van 1981 tot 2004 Nieuwe Testament aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Daarna schreef hij vier boeken over de vier evangeliën, gevolgd door Wat Paulus bezielde. Een staalkaart van zijn brieven (2017).

 

 

Florarium Temporum opnieuw beschikbaar


Het Florarium Temporum is de oudste en belangrijkste in Nederland vervaardigde bron van de laat-middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen. In het middeleeuwse klooster Mariënhage schreef Nicolaas Clopper zijn onbekend gebleven wereldgeschiedenis 'Florarium Temporum' vanaf de schepping van de aarde tot 1472. En daar in de Bibliotheek Augustijns Instituut heeft classicus Willem Erven in tien jaar tijd met stug doorwerken de Latijnse tekst opnieuw toegankelijk gemaakt en de hoogtepunten vertaald. De Rotary Soeterbeeck met als initiatiefnemer Nico Pijls, heeft de afgelopen jaren het project financieel gesteund dat de Augustijnen faciliteerden. Op 17 november resulteerde dit werk in een 'nieuw' Florarium. Dit boek biedt informatie over Brabant in de middeleeuwen, het kloosterleven, de historie en archeologische opgravingen van Mariënhage, de boekproductie en Nicolaas Clopper. Met artikelen van o.a. Nico Arts, Jan Burgers, Michiel Verweij. 

'Florarium Temporum (Bloemhof der tijden) Een laatmiddeleeuwse wereldkroniek door Nicolaas Clopper, geschreven in het Klooster Mariënhage bij Eindhoven ' / editie en vertaling Willem Erven; inleiding en redactie Nico Arts, Nico Pijls en Lauran Toorians. € 29,- met USB-stick

 

 

Wat Paulus bezielde. Een staalkaart van zijn brieven. Joop Smit


Wat Paulus bezielde, een staalkaart van zijn brieven 

 

Exegeet Joop Smit belicht in zijn nieuwe boek de figuur van de apostel Paulus. Hij neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis in de brieven van Paulus. Gaandeweg gaat Paulus' persoonlijkheid steeds meer boeien. Trouw aan zijn volk, de Joden, en ook trouw aan de andere volken, die hij op zijn reizen ontmoette, heeft hij er alles aan gedaan om deze twee groepen met elkaar te verbinden in Christus. Met meer vijanden dan vrienden was en is hij een omstreden figuur. 
Lees verder bij Wat Paulus bezielde 

 

 

Cookiebeleid

Op deze website worden alleen de noodzakelijke cookies verzameld om de website te laten functioneren. Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites.De Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites die niet onder ons beheer vallen.

top