Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

Nieuwsbrief van Ton Tromp  juli 2020

Hoe pakken de Villanovascholen de gang naar school weer op? Mogen de internaten weer in gebruik genomen worden? Wat gaat de regering voorschrijven? Kortom veel coronanieuws en onduidelijke maatregelen (net als hier) uit Manokwari. Lees verder


prior-generaal Alejandro Moral AntónEen meer menselijk en gemeenschappelijk leven  
Brief van de prior-generaal 26 mei 2020


In zijn brief van 26 mei 2020 schrijft de prior-generaal Alejandro Moral Antón OSA dat broederlijke eenheid noodzaak is nu de sociale en economische gevolgen van de Covid-19 pandemie zichtbaar worden. 'Alleen verenigd kunnen we nieuwe onvoorstelbare horizonten openen, hoop scheppen die bijna verloren was en nieuwe doelen bereiken.' 
'Goedheid is een bezit dat zich ruimer verspreidt naarmate degenen die het delen meer in onverdeelde liefde verenigd zijn. Iemand die dit bezit niet wil delen, zal het helemaal niet hebben. Maar je zult je bezit in ruimere mate terugvinden, wanneer je je deelgenoot daarin in ruimere mate kunt  liefhebben.' (Augustinus, Civitate Dei, 15,5) 

'De wereld om ons heen is veranderd en deze realiteit vraagt ons om gepast, consistent en verantwoord te reageren.' Het generalaat streeft naar een eenvoudiger onderlinge communicatie binnen de Orde. Vanuit christelijke en augustijnse perspectieven heeft het Institute of Augstinian Spirituality hiervoor een document opgesteld, zie A Time for Hope

 

Het gezicht van Augustinus en profiel in de marmeren tomber in de Basilica van Sant' Pietro in Ciel d'Oro in Pavia 24 april: Rituele opening en sluiting
van de Arca di Sant’Agostino  


Vrijdag 24 april viert de Kerk het feest van de bekering van Augustinus. In Pavia, in de Basilica di S. Pietro in Ciel d’Oro, wordt vrijdag 24 april om 18.30 uur een hoogmis gehouden waarbij de bisschop van Pavia aanwezig is. Aan het einde van de mis zal de fraaie marmeren tombe worden geopend waarin het gebeente van Augustinus rust en wordt de urn met zijn relikwieën van St. Augustinus tentoongesteld. De viering van de heilige mis met de openings- en sluitingsrite van de tombe wordt live uitgezonden op het YouTubekanaal van het bisdom van Pavia. Zie https://www.youtube.com/channel/UCYZkUkN-mP3OWSApMp4SIaQ 

Eigenlijk vond de bekering van Augustinus (met de ‘tolle-lege-scène in Milaan als sluitstuk) plaats in het najaar van 386. Na de voorbereiding op zijn doopsel liet hij zich in 387 met Pasen door bisschop Ambrosius in Milaan dopen. Het fundament van het grote achthoekig doopvont bevindt zich in de Duomo van Milaan. Op de kerkelijke kalender is 24 april echter de dag waarop zijn bekering wordt herdacht: zonder bekering geen doop.

 

in memoriam Bob Bodaar OSA 


oud-provinciaal Bob Bodaar OSA (1937-2020)In de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 april 2020 is Jacobus Johannes (Bob) Bodaar OSA overleden. Bob werd op 18 augustus 1937 geboren in Amsterdam-Noord en gedoopt in de Rita-parochie die bediend werd door de Augustijnen. Dit heeft zijn leven getekend. Hij was verknocht aan zijn familie. Als ras Amsterdammer was het voor hem een groot gemis toen hij niet meer door zijn stad kon dwalen.


In het juvenaat in Venlo begon al vroeg zijn loopbaan als Augustijn. Na zijn priesterwijding in 1963 werd hij pastor in diverse parochies in Amsterdam en Utrecht. Dit pastoraat was zijn roeping. Hij was een efficiënt bouwpastoor, had zorg voor de mensen die hem waren toevertrouwd en organiseerde fietstochten om de saamhorigheid te vergroten. Hij was een man van weinig woorden, maar ook een graag gehoorde predikant.


In 1994 werd hij gekozen als provinciaal van de Nederlandse provincie OSA. In die twaalf jaar toonde hij opnieuw zijn kwaliteiten: hij was een kundig en toegewijd bestuurder die de zaak van de Orde energiek behartigde. Het was een tijd van afbouw, maar via het Augustijns Instituut, de Augustijnse Beweging en de Familia Augustiniana probeerde hij steeds nieuwe wegen te ontdekken.


De laatste jaren ging zijn conditie snel achteruit. Hij heeft deze moeilijke tijd, ook dankzij de steun van veel zorgzame handen, dapper gedragen. Zijn inspiratie putte hij uit de Schrift. Jezus’ woorden: ‘Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen,’ heeft hij zonder pretentie in praktijk gebracht. Later verdiepte hij zich verder in Augustinus. ‘Eert in elkander God,’ was voor hem geleefde werkelijkheid. Bob was een stille, harde werker op wie je kon bouwen, en man met een vast geloof zonder franje. Moge, nu het werk gedaan is, het eeuwige licht hem verlichten.  
Hij is dinsdag 21 april begraven op het augustijnenkerkhof Mariënhage aan de Tramstraat. 

 

 

prior-generaal Alejandro Moral Antón OSA

Paasbrief van de prior generaal
Alejandro Moral Antón OSA


In deze brief enige reflecties over de kwetsbaarheid en de beperktheid van ons leven, hoewel de dood niet het laatste woord over ons leven heeft gekregen. Christus' dood heeft ons immers bevrijd; wij zijn nu allen als pelgrims onderweg naar God door in dit leven anderen nabij te zijn, zeker in deze moeilijke tijden. Zie de link op Augustinians.net> Easter  

 

Magnus es Domine, et laudabilis valde - Openingszin van Confessiones 1,1 van Augustinus. Postincunabel ca 1500, uitgegeven door Johannes Amberbach. De initiaal in rood is nog met de hand ingevuld in tegenstelling tot de zwart gedrukte tekst.

Pasen
Augustinus over het sacrament - Christus' offer

  

[2] Christus onze Heer heeft door zijn lijden voor ons geofferd wat Hij door zijn geboorte van ons heeft ontvangen, zijn eigen lichaam en bloed. Daarmee is Hij is voor eeuwig de voornaamste priester geworden. Hij heeft dus de wijze van offeren ingesteld die u ziet: zijn eigen lichaam en bloed. Want toen zijn lichaam met een lans werd doorstoken, kwam er water en bloed uit, waarmee Hij onze zonden kwijtschold. Nader met huiver en vrees tot dit altaar en neem eraan deel. Denk aan die genade en maak werk van uw eigen redding, want het is God die het in u bewerkt. Erken in het brood degene die aan het kruis hing. Erken in de beker wat uit zijn zijde stroomde. … Alles wat op vele verschillende manieren in de offers van het oude verbond is aangekondigd, heeft betrekking op dit ene, dat in het nieuwe verbond is geopenbaard. 

[3] Neem en eet daarom het lichaam van Christus: zelf bent u ook al ledematen van Christus geworden in het lichaam van Christus. Neem en drink het bloed van Christus. Eet wat u bijeenhoudt om niet van elkaar te worden gescheiden. Drink wat u hebt gekost om niet te denken dat u maar weinig waard bent. Zoals deze spijs en drank in u veranderen wanneer u het eet en drinkt, zo verandert u ook in het lichaam van Christus wanneer u gehoorzaam en vroom leeft. Want toen Christus zijn lijden tegemoet ging en Hij met zijn leerlingen het paasmaal hield, nam Hij brood, zegende het en sprak: ‘Dit is mijn lichaam, dat voor u zal worden overgeleverd.’ Evenzo zegende Hij de beker, gaf die en sprak: ‘Dit is mijn bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen zal worden vergoten tot vergeving van zonden.’ Dat las u vaak in het evangelie of u hoorde het, maar u wist niet dat de eucharistische gave de Zoon is. Maar nu, met een hart dat door besprenkeling is vervuld van een rein geweten en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water: nader tot Hem en laat zijn licht u beschijnen en uw gelaat hoeft niet meer te blozen van schaamte. Als u immers op waardige wijze ontvangt wat hoort bij het nieuwe verbond waardoor u het eeuwig erfdeel verwacht en u het nieuwe gebod onderhoudt om elkaar lief te hebben, hebt u het leven in u. U nuttigt immers het vlees, waarover het Leven zelf zegt: ‘Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees voor het leven van de wereld,’ en: ‘Als iemand mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, zal hij het leven niet in zich hebben.’

Augustinus, sermo 228B, 2-3 in: Als lopend vuur, p. 121-122 (licht ingekort en bewerkt)
Afb: Het begin van de Confessiones van Augustinus: 'Magnus es Domine, et laudabilis valde' een detail van een pagina uit een postincunabel met de opera omnia van Augustinus, uitgegeven te Basel door Johannes Amberbach, ca 1502. De rode inkt, onder andere de initiaal, wordt nog met de hand ingevuld in tegenstelling tot de zwart gedrukte tekst. Bijzonder is dat al in 1500 Amberbach al de Bijbelverwijzingen in de kantlijn noteerde en commentaar in een kleiner lettertype vermeldde.  

Dag van gebed tegen het Coronavirus  vrijdag 20 maart

 
De Augustijnen nodigen de hele augustijnse familia van broeders, zusters, lekenaugustijnen en vrienden uit om mee te doen met een internationale gebedsdag 'United Against the Coronavirus' op vrijdag 20 maart. Het gebed kunt u downloaden (Engels of NL) en thuis, individueel of in familieverband bidden.
Laten we al onze intenties verenigen om één van hart te bidden voor het welzijn van allen en voor een einde aan deze pandemie.
Dit is een initiatief van de Augustijnen (OSA), Augustijnen Recollecten (OAR) en de Ongeschoeide Augustijnen (OAD).
Zie  de pdf  Day of Prayer (Engels) of Dag van Gebed (NL)

 

 

Ton Tromp OSA Ton Tromp is 75 jaar! 


Vrijdag 20 maart 2020 is pater Ton Tromp o.s.a. 75 jaar geworden.
Dit jaar is hij 50 jaar priester en ook 50 jaar actief in Papua.
Stichting Augustinianum Sorong heeft op Facebook 
Stichting Augustinianum Sorong - SAS
foto's en een videofilmpje gezet waarin hij zijn verjaardag viert.

 

 

 

Augustine Documentary


Documentaire over Augustinus' bekering   Documentaire over Augustinus

Op Youtube staat een informatieve Engels gesproken documentaire over Augustinus: over zijn lange weg naar zijn bekering en doop. Het verhaal volgt trouw de Belijdenissen die regelmatig worden geciteerd. De laatste 5 minuten (!) van deze 57 minuten durende documentaire worden besteed aan de kerk- en geloofsopbouw van Augustinus in Noord-Afrika en de politieke instabiele situatie na de val van Rome in 410. De film is in 2015 opgenomen en wordt gepresenteerd door Mike Aquilina. Er is veel werk gemaakt van het beeldmateriaal dat bestaat uit bekende fresco’s, schilderijen, speciaal hiervoor (?) gemaakt penseeltekeningen, opnames op historische locaties in Milaan, Ostia, Carthago.
Een productie van Herald Entertainment in opdracht van het Christian History Institute. 

Augustijnse scholen op bezoek in Carlisle

De staf van de Austin Friars (een in 1951 door de OSA opgerichte school in Carlisle (Schotland) organiseerde begin maart een educatief weekend voor docenten, ICT-beheerders en augustijnen die verbonden zijn aan augustijnse scholen in Europa. Men wilde ervaringen en kennis uitwisselen om studenten en docenten online te laten samenwerken met augustijnse onderwijscentra elders. Er ontstond een levendige dialoog tussen de vertegenwoordigers van de zes scholen met als resultaat dat er een gezamenlijk project start om de plannen te concretiseren. Zie het bericht in Agostiniani.it

 

 

Een nieuw huis van de OSA in Vietnam!

Na meer dan twaalf jaar voorbereiding heeft de Orde de Augustijnen voor het eerst een huis in Vietnam. De Australische Provincie zond onlangs drie augustijnen naar Vietnam: twee Vietnamesen en een Australiër. De gemeenschap bestaat inmiddels uit twee priesters, een diaken, een broeder, twee fraters en twee novicen. En er hebben zich in januari drie jonge postulanten gemeld. Hun noviciaat begint in juni. De opleiding zal plaatsvinden in Vietnam, de Filippijnen en Australië. 
De nieuwe communiteit is gevestigd in het aartsbisdom van Saigon en zal als een religieuze congregatie worden geregistreerd. Daarna is het mogelijk pastoraal werk te verrichten, waarschijnlijk in de buitenwijken van Ho Chi Minh (het oude Saigon). Zeer waarschijnlijk zullen er meer augustijnen naar Vietnam worden uitgezonden.
Zie berichtje in Agostiniani.it en de nieuwsbrief van de Australische provincie. 

Nieuwsbrief van Ton Tromp december 2019 
Leven in twee werelden 

Sinds begin oktober is Ton Tromp weer terug in Manokwari: 'Een bezoek aan Nederland is zoals altijd plezierig ... wanneer het elektrisch licht zomaar en altijd en overal aanspringt, het koude en warme (drink)water nacht en dag door rijkelijk stroomt ..  er een geweldig televisiescherm is met beelden die niet haperen...  bussen en treinen op tijd rijden, .. nieuwe woorden ... de wind guur kan zijn, altijd maar weer op schoenen te moeten lopen en je in lagen kleren te hijsen ... Ook blijft het een vreemd gevoel, wennen, dat in Nederland zoals paus Franciscus vorige week nog zei (met spijt? of meer nog als uitdaging?) "het christendom niet meer bestaat", niet langer volkskerk is, nauwelijks in positieve zin ter sprake komt.'
Volle kerken in Papua, een zeer goede waardering voor de Villanova-scholen in Manokwari en (dus) wordt er verder gebouwd, met uw hulp!
Zie de Nieuwsbrief december 2019 van Ton Tromp
 

zaterdag 16 november klooster Gent
Augustinusdag 2019


Mijn hart - waar ik ben, wie ik ben 
(Augustinus, conf. 10,4) 

Augustinus' hart en hartelijke wijsheid is het thema in 2019 
Vier sprekers diepen dit thema uit:
* dr. Martin Claes: Augustinus' levende hart van vlees. Hoe de rots Christus in een tijd van verdeeldheid door de profeet Ezechiël oproept om vaten van barmhartigheid te worden.  (Ez. 30,26 en 2Kor.3,1-3)
* pastoor en augustijn Gerben Zweers: Zuiver je hart en niet je kleren (opvattingen over genade) 
* Cis Dewaele, opbouwwerker: Een straathoekwerker ontmoet Sint Augustinus: over hoop, woede en moed
* Anne Desmet, pastoraal medewerker Zwartzusters Brugge: COMPAZ, Augustijnse spiritualiteit ingebed in een eigentijds project.

Alle lezingen staat in het jaarboek Augustinusdag 2019, te bestellen bij de redactie Augustijns Historisch Instituut Leuven: 
 anneke.goovaerts@augustiniana.be 

woensdag 13 november 
Eindhoven Derde Augustijnendag DomusDELA 

Kom als een goed mens binnen en ga als beter mens naar buiten
Bonus intra, melior exi

Deze in steen gebeitelde tekst is een warm welkom voor iedereen die het klooster van de Augustijnen bezocht. Inmiddels is het tweeënhalf jaar geleden dat de paters Augustijnen hun geliefde plek in het centrum van Eindhoven na 125 jaar verlieten. Bij het vertrek zei pater Louis Mulder: ‘Het verhaal gaat door, ook als wij er niet meer zijn.’ Nu het project bijna is voltooid, heeft dit oudste stukje Eindhoven een nieuwe toekomst. DOMUSDELA is een plek van ontmoeten, vieren en verblijven.

Bij de overdracht van het erfgoed van de Orde der Augustijnen aan coöperatie DELA ontstond het idee om ieder jaar stil te staan bij de geboortedag van de heilige Augustinus. Deze nieuwe traditie ademt zijn geest en is ook maatschappelijk van belang.

 Ingrid van Neer Strijps Kamerkoor o.l.v. Wilko Brouwers Ellen van Son Edzo Doeve

Tijdens de Augustijnendag op woensdag 13 november nam Ingrid van Neer-Bruggink, bibliothecaris van het Augustijns Instituut, u mee in de geschiedenis van de Augustijnen. Daarna volgde een muzikaal intermezzo rondom het bekende gezang ‘Ubi caritas et amor ’ (‘Waar vriendschap is en liefde’), samen met leden van het Strijps Kamerkoor, onder leiding van dirigent Wilko Brouwers. Ellen van Son, directeur Academie voor Geesteswetenschappen, gaf een lezing over onbaatzuchtige vriendschap. Tot slot rondde Edzo Doeve, algemeen directeur van de DELA, de dag af. 

Augustijns Lekencongres 2019 
 

flyer Lay Augustinians Mariëlle Vis doet verslag van het Vierde internationale Augustijnse Lekencongres (Lay Augustinians) dat dit jaar gehouden werd in Sacrofano bij Rome. 'Het is een bijzondere reis geweest met speciale ontmoetingen. Mooie herinneringen met bijeenkomsten die aanzet geven tot het vieren van het geloof, vriendschap en toewijding.' Lees verslag

 

 

 

Generaal Kapittel 2019
Een heldere getuigenis van de augustijnse geest

Van 1 tm 16 september werd voor de 186ste keer het Generaal Kapittel gehouden. Voor een verslag van dag tot dag zie www.agostiniani.it > Capitolo Generale. Op de laatste dag waren alle ruim honderd augustijnen uitgenodigd voor een audiëntie bij paus Franciscus.  Lees hier de volledige brief van de paus aan de augustijnse afgevaardigden.  

In de constituties OSA staat dat het Generaal Kapittel bijeenkomt om het gemeenschappelijke belang van alle religieuzen te behartigen. Het moet een heldere getuigenis zijn van de augustijnse geest en de eenheid van hart en ziel. De afgevaardigden op het kapittel zijn dus verantwoordelijk voor en op zoek naar het gemeenschappelijke belang van de Orde. Bij elk kapittel zijn er vele (nieuwe) benoemingen. Op dit kapittel is de huidige generaal, Alejandro Moral Antón, is met overweldigende meerderheid herbenoemd voor zes jaar. 

In 1244 werd het kapittel voor het eerst gehouden, jaarlijks. Vanaf 1281 werd dat elke drie jaar en vanaf 1602 elke zes jaar zoals dat nu nog is. Het tussenkapittel (halverwege) is in 1974 ingevoerd en wordt bij voorkeur telkens in een andere augustijnse provincie gehouden. In 2016 was dat in Abuja, Nigeria. Het Generaal Kapittel is voor de Orde een moment van herijking: de voortgang van bestaande activiteiten wordt getoetst en het biedt de mogelijkheid om nieuwe aanzetten te geven op de huidige vragen en noden van de maatschappij en de Kerk. 


   
afbeeldingen: de mis in de St. Augustinus, de vergaderzaal in de Curia en de traditionele groepsfoto op de trappen van het Istituto Patristico Augustinianum in Rome.

Glas-in-loodraam met het zegel OSA28 augustus, Feest H. Augustinus 
God baant zich een weg naar ons toe


De grote kunst is:
je te leren toevertrouwen aan de verborgen God, die aan je blijft trekken;
je over te geven aan het vertrouwen dat Hij je wilt zoals je bent,
dat Hij je liefheeft zoals je wordt door je leven heen;
dat Hij alle omstandigheden van je leven doortrekt
en dat zijn nabijheid al die omstandigheden tot de weg maakt
waarop Hij naar je toekomt en je vormt,
zodat je kunt ontwaken in zijn Licht.
Achteraf pas leer je zien wat heilzaam was in je geschiedenis:
wat je groeikansen waren,
wat je leven heeft verruimd en verdiept,
welke verlangens je gaande hebben gehouden
en hoe je met beperkingen hebt leren leven.
En achteraf mag je ook een plaats geven
aan wat je als onheil hebt ervaren.
In alles baant God zich de weg naar jou toe
en zo kun jij op weg zijn naar Hem.

                  Augustinusviering, tekst van Gertrudis Maassen o.s.a (+ 1998)

Vandaag eren en vieren de augustijnen hun 'Magne Pater Augustine' de geestelijke vader en inspirator van de Orde der Augustijnen. Een dag van vieren, ontmoeten en bijpraten op het Gagelboschplein.

Ton Tromp OSAEr waren twee gastsprekers uitgenodigd en hun aandacht ging uit naar de augustijnse missie in West-Papoea. De Nederlandse Provincie OSA wordt kleiner maar in West-Papua groeit het vicariaat. Er zijn op dit moment zeven huizen en 73 merendeels jonge en autochtone augustijnen; genoeg om een zelfstandige provincie te worden. Ton Tromp OSA belichtte de huidige stand van zaken: de augustijnse huizen in Indonesië, de beide scholen en hun internaten in Manokwari en de parochies die de augustijnen bedienen in het bisdom Manokwari en Jayapura. Waar liggen de prioriteiten en wat is zorgelijk? Het gebrek aan eigen inkomsten is een pijnpunt.

Cor Baarsen Cor van Baarsen, oud-augustijn, 92 jaar, vertelde over zijn herinneringen als missionaris in Nederlands Nieuw-Guinea, in de jaren 1953-1965. In 1998 werd hij geïnterviewd en die vijf cd's waarop het interview was opgenomen werden de basis van een bescheiden uitgave die vandaag werd gepresenteerd: Herinneringen aan mijn missiewerk in Nederlands Nieuw-Guinea 1953-1965. Zijn verhaal concentreerde zich op het tourneren: het lopen met enige Papoea's als gids en dragers, soms enige dagen achterelkaar, door moeras en oerwoud, waarbij rivieren doorwaad moesten worden en dat in tropische hitte. Dagtochten van 4 tot zelfs 12 uur naar een kampong in het binnenland. De infrastructuur was belabberd. De missie heeft dan ook veel nadruk gelegd op het aanleggen van vliegveldjes. Met malaria keerde hij terug naar Nederland, maar 'Ik ben niets voor niets geweest. Ik heb geholpen om de voorwaarden te scheppen om het missiewerk te laten groeien.'  

Meer over Papua-Barat zie https://www.augustijnen.nl/C141-Nieuwsbrieven-uit-Papoea-Bart.html 
 

 

Feestelijke overdracht kerncollectie 
woensdag 19 juni Tilburg

 

Op woensdag 19 juni is de kerncollectie Bibliotheek Augustijns Instituut aan de Universiteitsbibliotheek van Universiteit Tilburg overgedragen.
De bijeenkomst vond plaats in het Dantegebouw met een kleine exposite in de Library Tilburg University.
Voor een dagverslag zie www.augustinus.nl > overdracht

 

Augustijns Forum 2019-02NL Schriftelijk Studiecentrum Culemborg
1946-1971: na bijna 50 jaar beschreven
 
 

Het Oudheidkundig Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden te Culemborg presenteerde op 1 juni het boek School van hoge klasse: Het Nederlands Schriftelijk Studiecentrum Culemborg onder leiding van de paters Augustijnen, 1946-1971.
Het NSSC is in de jaren na de oorlog, van 1946 – 1971,  een gerenommeerd instituut geweest waar cursisten uit heel Nederland afstandsonderwijs voor uiteenlopende studies konden volgen. Het instituut genoot een uitstekende reputatie. 
De eerste exemplaren werden overhandigd aan oud-directeur Johan van Blokland en de laatste rector Ton van Daal. 


Voor een impressie zie Geschiedenis> NSSC

 

 

Interviews met augustijnen door Joop van den Elst
Joop Smit over zijn nieuwste boek 'Het Onzevader' en
Martijn Schrama over 'Woorden op schrift'


Deze recente interviews (en meer) zijn te besluiteren in de Soundcloud van Joop van den Elst, zie https://soundcloud.com/joopvanderelst   

 

Augustinus, een eigenzinnig Godzoeker, tekst en illustraties Nazrina Rodjan -Graphic Novel
Augustinus, een eigenzinnig Godzoeker
 

Samen praten, samen lachen, samen iets nieuws ontdekken. Dat is voor de kerkvader Augustinus van Hippo de kern van vriendschap. Samen met zijn vrienden gaat hij op zoek naar de waarheid van waaruit hij wil leven, naar God. Van deze zoektocht brengt hij verslag uit in zijn boek De Belijdenissen, waarop deze graphic novel gebaseerd is. Hierin is hij verrassend openhartig over zijn leven, over zijn motieven, over de twijfels die hem bekruipen en de fouten die hij maakt. Hij vertelt hoe hij soms het gevoel had eindeloos in rondjes te draaien en niet wist waar hij het zoeken moest. En tenslotte hoe hij, met zijn vrienden, zijn weg vond.

Het verhaal van Augustinus willen de Zusters Augustinessen van Sint Monica graag delen met een groter publiek. Het is een beeldverhaal geworden dat beslist niet alleen voor jongeren interessant is, maar iedereen een boeiend inkijkje biedt in het leven van Augustinus.

Augustinus, een eigenzinnige Godzoeker / tekeningen en tekst door Nazrina Rodjan; met voorwoord van Paul van Geest; Zusters Augustinessen van Sint Monica. Baarn: Adveniat, 2019. € 9,95

  

Het Onzevader. Op zoek naar oorsprong en betekenis van Jezus' gebed / Joop SmitHet Onzevader
Op zoek naar oorsprong en betekenis van Jezus' gebed


De woorden staan in je geheugen gegrift. Moeiteloos bid je het Onzevader mee. Maar vroeg of laat tasten veranderingen in de vertaling van het Onzevader ook de versie aan die je zelf paraat hebt. Dan stokt het bidden en vraag je jezelf verbaasd af: Wat bid ik eigenlijk als ik het Onzevader bid? 
De vertrouwde tekst blijkt bij nader inzien vreemd en onbekend. Dat is even schrikken, maar die schrik is tegelijk de prikkel om naar de betekenis van dit gebed op zoek te gaan. De toelichtingen van de auteur zijn het resultaat van de zoektocht die hij heeft ondernomen. Joop Smit wil dat graag delen met mensen die de routine willen doorbreken en zich uitgedaagd voelen door de vraag: Wat bidden we eigenlijk als we het Onzevader bidden?

Joop Smit osa doceerde van 1981 tot 2004 Nieuwe Testament aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Daarna schreef hij vier boeken over de vier evangeliën, gevolgd door Wat Paulus bezielde. Een staalkaart van zijn brieven (2017).

 

 

Florarium Temporum opnieuw beschikbaar


Het Florarium Temporum is de oudste en belangrijkste in Nederland vervaardigde bron van de laat-middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen. In het middeleeuwse klooster Mariënhage schreef Nicolaas Clopper zijn onbekend gebleven wereldgeschiedenis 'Florarium Temporum' vanaf de schepping van de aarde tot 1472. En daar in de Bibliotheek Augustijns Instituut heeft classicus Willem Erven in tien jaar tijd met stug doorwerken de Latijnse tekst opnieuw toegankelijk gemaakt en de hoogtepunten vertaald. De Rotary Soeterbeeck met als initiatiefnemer Nico Pijls, heeft de afgelopen jaren het project financieel gesteund dat de Augustijnen faciliteerden. Op 17 november resulteerde dit werk in een 'nieuw' Florarium. Dit boek biedt informatie over Brabant in de middeleeuwen, het kloosterleven, de historie en archeologische opgravingen van Mariënhage, de boekproductie en Nicolaas Clopper. Met artikelen van o.a. Nico Arts, Jan Burgers, Michiel Verweij. 

'Florarium Temporum (Bloemhof der tijden) Een laatmiddeleeuwse wereldkroniek door Nicolaas Clopper, geschreven in het Klooster Mariënhage bij Eindhoven ' / editie en vertaling Willem Erven; inleiding en redactie Nico Arts, Nico Pijls en Lauran Toorians. € 29,- met USB-stick

 

 

Wat Paulus bezielde. Een staalkaart van zijn brieven. Joop Smit


Wat Paulus bezielde, een staalkaart van zijn brieven 

 

Exegeet Joop Smit belicht in zijn nieuwe boek de figuur van de apostel Paulus. Hij neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis in de brieven van Paulus. Gaandeweg gaat Paulus' persoonlijkheid steeds meer boeien. Trouw aan zijn volk, de Joden, en ook trouw aan de andere volken, die hij op zijn reizen ontmoette, heeft hij er alles aan gedaan om deze twee groepen met elkaar te verbinden in Christus. Met meer vijanden dan vrienden was en is hij een omstreden figuur. 
Lees verder bij Wat Paulus bezielde 

 

 

Cookiebeleid

Op deze website worden alleen de noodzakelijke cookies verzameld om de website te laten functioneren. Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites.De Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites die niet onder ons beheer vallen.

top