Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

in memoriam Wim Sleddens OSA


Wim Sleddens OSA 1934-2020Wilhelmus (Wim) Theodorus Gerardus Sleddens, augustijn
Bergeijk, 11 december 1934
Eindhoven, 27 september 2020

1ste geloften: 10 september 1954 te Witmarsum, priester gewijd op 2 april 1960 te Nijmegen.

Wim heeft veel functies bekleed tijdens zijn rijke leven. Zijn studies in de theologie werden bekroond met een doctoraal diploma cum laude in 1966. Wetenschappelijk medewerker aan het Interuniversitair Instituut voor Missiologie  en Oecumene te Utrecht van 1970-1979. Bouwpastoor in Lindenholt van 1984-2001. Lid van het Generaal Bestuur OSA in Rome van 2001-2007.

Na korte verblijven in Nijmegen en Leuven werd hij conventualis van Mariënhage in Eindhoven. Wim was een onvermoeide reiziger, een pelgrim, altijd onderweg. Halsreikend uitzien naar het ene doel. (Santiago de Compostela, Pieterpad, 7x de de Vierdaagse … )

'Hier onderweg, daar in het Vaderland. Broeders en zusters, laten we nu dus zingen, niet om te genieten van de rust, maar om onze arbeid te verlichten. Zoals reizigers gewend zijn te zingen: zing, maar loop wel door! Verlicht uw arbeid door te zingen. Treuzel alstublieft niet. Zing, maar loop wel door. Wat houdt dat nu in: 'loop door'? Voortgang maken, maak voortgang in het goede. Als u voortgang maakt, loopt u door.  Maar doe het dan wel in het goede, in oprecht geloof, in een goede levenswandel. Zing en loop door. Dwaal niet, keer niet terug en blijf niet staan.'        (Augustinus, preek, 256,3)

Wellicht kunnen we het leven van Wim samenvatten in deze overweging van zijn leraar-voor-het-Leven: Augustinus. Hij heeft nu zijn doel bereikt. Dagelijks zullen zijn medebroeders, de leden van de Familia Augustiniana en zoveel anderen, aan hem denken bij het lezen en overdenken van de teksten die hij met zorg heeft uitgekozen voor het Getijdenboek van iedere dag. 

Wim is zaterdag 3 oktober begraven op het augustijnse kerkhof Mariënhage aan de Tramstraat.  

 

Nieuwsbrief van Ton Tromp  september 2020


COVID19 maakt het lesgeven op de scholen in Maripi en Manokwari er niet eenvoudiger op. In de onderbouw komen de leerlingen op het internaat en wie in de buurt wonen alleen op maandag naar school om het huiswerk op te halen en vrijdag om het in te leveren. Maar wie maakt dat huiswerk? En zijn de leerlingen wel gemotiveerd in dit vreemd verlopende schooljaar?  Lees verder
 

Vimeo met boodschap van prior generaal Alejandro Moral AntónAugustinusfeest
boodschap van de prior-generaal 


Op de website van het Instituut voor Augustijnse Spiritualiteit (ISA) staat een korte videoclip van de prior-generaal Alejandro Moral Antón bij gelegenheid van 28 augustus, feest van St. Augustinus. zie Vimeo Feastday English

 

St. Augustinusfeest 28 augustus 

'Belijd de Heer, want Hij is goed' 

Psalmvers 117 (118),2 zoals door Augustinus gelezen:
Belijd de Heer, want Hij is goed.
Zijn barmhartigheid duurt eeuwig.

[2] … Er bestaat geen enkele reden om eraan te twijfelen dat er in Gods heilige Schrift niet alleen sprake is van God onze zon­den belijden, maar ook van God onze lof belijden. Wat is er daarom passender in deze psalm, wan­neer wij halleluja zingen (wat ‘prijs de Heer’ be­te­kent), en wanneer wij begrijpen dat wij iets moeten doen, als wij horen: Belijd de Heer... Wat is er daar­om pas­sen­der dan dat wij de Heer prijzen?
De lof aan God valt niet beknopter ­uit te druk­ken dan in ‘Hij is goed’. Ik zie niet in wat er grootser zou kun­­nen zijn dan goed zijn. Want goed zijn is zo kenmerkend voor God dat de Zoon van God antwoordde, toen iemand Hem aansprak met Goe­­de Meester –  dat moet natuurlijk iemand zijn geweest die wel zag dat Hij mens was, maar niet begreep dat Hij ook God was – dat de Zoon van God toen ant­woordde: 'Waarom zegt u van Mij dat Ik goed ben? Alleen God is goed.' (Mt, 19, 16-17) Wat zegt Hij daarmee anders dan: Als u Mij goed wilt noe­men, besef dan dat Ik ook God ben?

Maar het volk zou - zo luidde de verkon­di­ging - in de toekomst worden bevrijd, van iedere inspanning, van de gevan­gen­schap van het verblijf in den vreemde en van iedere omgang met on­gerechtigen. En dat zou dan gebeuren door de ge­na­de van God, die niet alleen kwaad met kwaad vergeldt, maar ook kwaad met goed. Daarom wordt er vol­komen terecht bij gezegd dat zijn barmhartigheid eeuwig duurt.

Augustinus, Uitweiding over psalm 117 (118),2 in: Over de psalmen. Uitweidingen 110-117 [Enarrationes in Psalmos] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama O.S.A. en Anke Tigchelaar. Eindhoven: Damon, Utrecht: Augustijns Instituut: september 2020.- 144 p.; hardback met leeslint; € 24,90  

 

Gerrit, Gérard, Anema OSA 1936-2020in memoriam Gerrit (Gérard) Anema OSA 

 
Broeder Gerrit, Gérard, Anema, augustijn
* Arum (Fr) 23 maart 1936, + Eindhoven 22 augustus 2020
Ingekleed in de Orde der Augustijnen: 1-10-1954
Tijdelijke Professie: 15-08-1958
Plechtige Professie: 15-08-1961

Van 1960 tot 2010 heeft "Frère Gérard" gewoond en gewerkt in en vanuit de augustijnenconventen van Bagneux en Parijs. Hij was belast met de zorg voor de keuken, wat in Frankrijk geen sinecure is! In 1972 werd hem gevraagd de leiding van de keuken in het Diocesaan Gemeenschapshuis in Bagneux op zich te nemen. Deze taak heeft hij bijna 40 jaar lang vervuld en zo duizenden mensen gevoed. Terug in Nederland in 2010 werd hij conventualis van Utrecht maar moest na zes jaar om gezondheidsredenen naar Eindhoven verhuizen. Daar is hij, onverwachts, overleden.
Gerrit was een goede kloosterling met wie iedereen gelukkig was samen te leven. Sinds 2017 maakte hij deel uit van het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Provincie der Augustijnen. Gerrit was een man van weinig woorden, maar heeft velen kunnen bemoedigen in een persoonlijk contact. "Een goed en heilig leven is meer waard dan alle redevoeringen." (Augustinus, Brief 147)

"Ik vroeg hem hoe hij augustijn was geworden." In Witmarsum was een klooster van de augustijnen; in de parochiekerk was de pastoor een augustijn. Als jochie van 9-10 jaar werd hij misdienaar. Hij vond dit helemaal geweldig. Al jong kwam bij Gerard het idee op monnik te worden. Natuurlijk lag augustijn worden voor de hand. Er was geen behoefte priester te worden en dat is zo gebleven.
Op mijn vraag: "Waarom intreden?" antwoordde Gerard: "Om Jezus te dienen, Hém te volgen, te worden als Hij." Ik vond dit zo prachtig dat ik dacht: dit moet later op zijn bidprentje komen te staan. … (een kennis uit zijn Utrechter jaren)

Zo was Gerrit in al zijn eenvoud. Hij bracht zo in praktijk wat Augustinus zegt in brief 143: "Ik wil niet dat mijn vrienden denken dat wat ik niet ben." Altijd aanwezig. Hij laat misschien geen grootse daden na maar hij heeft velen verrijkt door zijn vriendschap en trouw.

"Kijk naar de bomen, die beginnen beneden en groeien naar boven. Ze hechten zich met hun wortels in de grond om met de kruin naar de hemel te reiken. Ze kunnen toch niet anders dan onderaan beginnen? Maar ú wilt zonder de liefde naar het hoogste grijpen? U wilt zonder wortels de stormen trotseren? Dat wordt vallen in plaats van groeien! Laat Christus in uw hart wonen door geloof; zoek uw wortels en fundament in de liefde. Dan raakt u geheel vervuld van Gods volheid." (Augustinus, preek 117,17)

Gerrit was diep geworteld in het geloof. Zijn kruin bereikt nu de hemel. 
Hij is begraven op het augustijnenkerkhof Mariënhage aan de Tramstraat in Eindhoven.  

 

Nieuwsbrief van Ton Tromp  juli 2020

Hoe pakken de Villanovascholen de gang naar school weer op? Mogen de internaten weer in gebruik genomen worden? Wat gaat de regering voorschrijven? Kortom veel coronanieuws en onduidelijke maatregelen (net als hier) uit Manokwari. Lees verder


prior-generaal Alejandro Moral AntónEen meer menselijk en gemeenschappelijk leven  
Brief van de prior-generaal 26 mei 2020


In zijn brief van 26 mei 2020 schrijft de prior-generaal Alejandro Moral Antón OSA dat broederlijke eenheid noodzaak is nu de sociale en economische gevolgen van de Covid-19 pandemie zichtbaar worden. 'Alleen verenigd kunnen we nieuwe onvoorstelbare horizonten openen, hoop scheppen die bijna verloren was en nieuwe doelen bereiken.' 
'Goedheid is een bezit dat zich ruimer verspreidt naarmate degenen die het delen meer in onverdeelde liefde verenigd zijn. Iemand die dit bezit niet wil delen, zal het helemaal niet hebben. Maar je zult je bezit in ruimere mate terugvinden, wanneer je je deelgenoot daarin in ruimere mate kunt  liefhebben.' (Augustinus, Civitate Dei, 15,5) 

'De wereld om ons heen is veranderd en deze realiteit vraagt ons om gepast, consistent en verantwoord te reageren.' Het generalaat streeft naar een eenvoudiger onderlinge communicatie binnen de Orde. Vanuit christelijke en augustijnse perspectieven heeft het Institute of Augstinian Spirituality hiervoor een document opgesteld, zie A Time for Hope

 

Het gezicht van Augustinus en profiel in de marmeren tomber in de Basilica van Sant' Pietro in Ciel d'Oro in Pavia 24 april: Rituele opening en sluiting
van de Arca di Sant’Agostino  


Vrijdag 24 april viert de Kerk het feest van de bekering van Augustinus. In Pavia, in de Basilica di S. Pietro in Ciel d’Oro, wordt vrijdag 24 april om 18.30 uur een hoogmis gehouden waarbij de bisschop van Pavia aanwezig is. Aan het einde van de mis zal de fraaie marmeren tombe worden geopend waarin het gebeente van Augustinus rust en wordt de urn met zijn relikwieën van St. Augustinus tentoongesteld. De viering van de heilige mis met de openings- en sluitingsrite van de tombe wordt live uitgezonden op het YouTubekanaal van het bisdom van Pavia. Zie https://www.youtube.com/channel/UCYZkUkN-mP3OWSApMp4SIaQ 

Eigenlijk vond de bekering van Augustinus (met de ‘tolle-lege-scène in Milaan als sluitstuk) plaats in het najaar van 386. Na de voorbereiding op zijn doopsel liet hij zich in 387 met Pasen door bisschop Ambrosius in Milaan dopen. Het fundament van het grote achthoekig doopvont bevindt zich in de Duomo van Milaan. Op de kerkelijke kalender is 24 april echter de dag waarop zijn bekering wordt herdacht: zonder bekering geen doop.

 

in memoriam Bob Bodaar OSA 


oud-provinciaal Bob Bodaar OSA (1937-2020)

Jacobus Johannes (Bob) Bodaar, augustijn
Amsterdam, 18 augustus 1937
Eindhoven, 16 april 2020


Bob werd geboren in Amsterdam-Noord en gedoopt in de Rita-parochie die bediend werd door de Augustijnen. Dit heeft zijn leven getekend. Hij was verknocht aan zijn familie. Als ras Amsterdammer was het voor hem een groot gemis toen hij niet meer door zijn stad kon dwalen.


In het juvenaat in Venlo begon al vroeg zijn loopbaan als Augustijn. Na zijn priesterwijding in 1963 werd hij pastor in diverse parochies in Amsterdam en Utrecht. Dit pastoraat was zijn roeping. Hij was een efficiënt bouwpastoor, had zorg voor de mensen die hem waren toevertrouwd en organiseerde fietstochten om de saamhorigheid te vergroten. Hij was een man van weinig woorden, maar ook een graag gehoorde predikant.


In 1994 werd hij gekozen als provinciaal van de Nederlandse provincie OSA. In die twaalf jaar toonde hij opnieuw zijn kwaliteiten: hij was een kundig en toegewijd bestuurder die de zaak van de Orde energiek behartigde. Het was een tijd van afbouw, maar via het Augustijns Instituut, de Augustijnse Beweging en de Familia Augustiniana probeerde hij steeds nieuwe wegen te ontdekken.


De laatste jaren ging zijn conditie snel achteruit. Hij heeft deze moeilijke tijd, ook dankzij de steun van veel zorgzame handen, dapper gedragen. Zijn inspiratie putte hij uit de Schrift. Jezus’ woorden: ‘Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen,’ heeft hij zonder pretentie in praktijk gebracht. Later verdiepte hij zich verder in Augustinus. ‘Eert in elkander God,’ was voor hem geleefde werkelijkheid. Bob was een stille, harde werker op wie je kon bouwen, en man met een vast geloof zonder franje. Moge, nu het werk gedaan is, het eeuwige licht hem verlichten.  

Hij is dinsdag 21 april begraven op het augustijnenkerkhof Mariënhage aan de Tramstraat. 

 

 

prior-generaal Alejandro Moral Antón OSA

Paasbrief van de prior generaal
Alejandro Moral Antón OSA


In deze brief enige reflecties over de kwetsbaarheid en de beperktheid van ons leven, hoewel de dood niet het laatste woord over ons leven heeft gekregen. Christus' dood heeft ons immers bevrijd; wij zijn nu allen als pelgrims onderweg naar God door in dit leven anderen nabij te zijn, zeker in deze moeilijke tijden. Zie de link op Augustinians.net> Easter  

 

Magnus es Domine, et laudabilis valde - Openingszin van Confessiones 1,1 van Augustinus. Postincunabel ca 1500, uitgegeven door Johannes Amberbach. De initiaal in rood is nog met de hand ingevuld in tegenstelling tot de zwart gedrukte tekst.

Pasen
Augustinus over het sacrament - Christus' offer

  

[2] Christus onze Heer heeft door zijn lijden voor ons geofferd wat Hij door zijn geboorte van ons heeft ontvangen, zijn eigen lichaam en bloed. Daarmee is Hij is voor eeuwig de voornaamste priester geworden. Hij heeft dus de wijze van offeren ingesteld die u ziet: zijn eigen lichaam en bloed. Want toen zijn lichaam met een lans werd doorstoken, kwam er water en bloed uit, waarmee Hij onze zonden kwijtschold. Nader met huiver en vrees tot dit altaar en neem eraan deel. Denk aan die genade en maak werk van uw eigen redding, want het is God die het in u bewerkt. Erken in het brood degene die aan het kruis hing. Erken in de beker wat uit zijn zijde stroomde. … Alles wat op vele verschillende manieren in de offers van het oude verbond is aangekondigd, heeft betrekking op dit ene, dat in het nieuwe verbond is geopenbaard. 

[3] Neem en eet daarom het lichaam van Christus: zelf bent u ook al ledematen van Christus geworden in het lichaam van Christus. Neem en drink het bloed van Christus. Eet wat u bijeenhoudt om niet van elkaar te worden gescheiden. Drink wat u hebt gekost om niet te denken dat u maar weinig waard bent. Zoals deze spijs en drank in u veranderen wanneer u het eet en drinkt, zo verandert u ook in het lichaam van Christus wanneer u gehoorzaam en vroom leeft. Want toen Christus zijn lijden tegemoet ging en Hij met zijn leerlingen het paasmaal hield, nam Hij brood, zegende het en sprak: ‘Dit is mijn lichaam, dat voor u zal worden overgeleverd.’ Evenzo zegende Hij de beker, gaf die en sprak: ‘Dit is mijn bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen zal worden vergoten tot vergeving van zonden.’ Dat las u vaak in het evangelie of u hoorde het, maar u wist niet dat de eucharistische gave de Zoon is. Maar nu, met een hart dat door besprenkeling is vervuld van een rein geweten en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water: nader tot Hem en laat zijn licht u beschijnen en uw gelaat hoeft niet meer te blozen van schaamte. Als u immers op waardige wijze ontvangt wat hoort bij het nieuwe verbond waardoor u het eeuwig erfdeel verwacht en u het nieuwe gebod onderhoudt om elkaar lief te hebben, hebt u het leven in u. U nuttigt immers het vlees, waarover het Leven zelf zegt: ‘Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees voor het leven van de wereld,’ en: ‘Als iemand mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, zal hij het leven niet in zich hebben.’

Augustinus, sermo 228B, 2-3 in: Als lopend vuur, p. 121-122 (licht ingekort en bewerkt)
Afb: Het begin van de Confessiones van Augustinus: 'Magnus es Domine, et laudabilis valde' een detail van een pagina uit een postincunabel met de opera omnia van Augustinus, uitgegeven te Basel door Johannes Amberbach, ca 1502. De rode inkt, onder andere de initiaal, wordt nog met de hand ingevuld in tegenstelling tot de zwart gedrukte tekst. Bijzonder is dat al in 1500 Amberbach al de Bijbelverwijzingen in de kantlijn noteerde en commentaar in een kleiner lettertype vermeldde.  

Dag van gebed tegen het Coronavirus  vrijdag 20 maart

 
De Augustijnen nodigen de hele augustijnse familia van broeders, zusters, lekenaugustijnen en vrienden uit om mee te doen met een internationale gebedsdag 'United Against the Coronavirus' op vrijdag 20 maart. Het gebed kunt u downloaden (Engels of NL) en thuis, individueel of in familieverband bidden.
Laten we al onze intenties verenigen om één van hart te bidden voor het welzijn van allen en voor een einde aan deze pandemie.
Dit is een initiatief van de Augustijnen (OSA), Augustijnen Recollecten (OAR) en de Ongeschoeide Augustijnen (OAD).
Zie  de pdf  Day of Prayer (Engels) of Dag van Gebed (NL)

 

 

Ton Tromp OSA Ton Tromp is 75 jaar! 


Vrijdag 20 maart 2020 is pater Ton Tromp o.s.a. 75 jaar geworden.
Dit jaar is hij 50 jaar priester en ook 50 jaar actief in Papua.
Stichting Augustinianum Sorong heeft op Facebook 
Stichting Augustinianum Sorong - SAS
foto's en een videofilmpje gezet waarin hij zijn verjaardag viert.

 

 

 

Augustine Documentary


Documentaire over Augustinus' bekering   Documentaire over Augustinus

Op Youtube staat een informatieve Engels gesproken documentaire over Augustinus: over zijn lange weg naar zijn bekering en doop. Het verhaal volgt trouw de Belijdenissen die regelmatig worden geciteerd. De laatste 5 minuten (!) van deze 57 minuten durende documentaire worden besteed aan de kerk- en geloofsopbouw van Augustinus in Noord-Afrika en de politieke instabiele situatie na de val van Rome in 410. De film is in 2015 opgenomen en wordt gepresenteerd door Mike Aquilina. Er is veel werk gemaakt van het beeldmateriaal dat bestaat uit bekende fresco’s, schilderijen, speciaal hiervoor (?) gemaakt penseeltekeningen, opnames op historische locaties in Milaan, Ostia, Carthago.
Een productie van Herald Entertainment in opdracht van het Christian History Institute. 

Augustijnse scholen op bezoek in Carlisle

De staf van de Austin Friars (een in 1951 door de OSA opgerichte school in Carlisle (Schotland) organiseerde begin maart een educatief weekend voor docenten, ICT-beheerders en augustijnen die verbonden zijn aan augustijnse scholen in Europa. Men wilde ervaringen en kennis uitwisselen om studenten en docenten online te laten samenwerken met augustijnse onderwijscentra elders. Er ontstond een levendige dialoog tussen de vertegenwoordigers van de zes scholen met als resultaat dat er een gezamenlijk project start om de plannen te concretiseren. Zie het bericht in Agostiniani.it

 

 

Een nieuw huis van de OSA in Vietnam!

Na meer dan twaalf jaar voorbereiding heeft de Orde de Augustijnen voor het eerst een huis in Vietnam. De Australische Provincie zond onlangs drie augustijnen naar Vietnam: twee Vietnamesen en een Australiër. De gemeenschap bestaat inmiddels uit twee priesters, een diaken, een broeder, twee fraters en twee novicen. En er hebben zich in januari drie jonge postulanten gemeld. Hun noviciaat begint in juni. De opleiding zal plaatsvinden in Vietnam, de Filippijnen en Australië. 
De nieuwe communiteit is gevestigd in het aartsbisdom van Saigon en zal als een religieuze congregatie worden geregistreerd. Daarna is het mogelijk pastoraal werk te verrichten, waarschijnlijk in de buitenwijken van Ho Chi Minh (het oude Saigon). Zeer waarschijnlijk zullen er meer augustijnen naar Vietnam worden uitgezonden.
Zie berichtje in Agostiniani.it en de nieuwsbrief van de Australische provincie. 

 

Cookiebeleid

Op deze website worden alleen de noodzakelijke cookies verzameld om de website te laten functioneren. Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites.De Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites die niet onder ons beheer vallen.

top